Strona główna » tematy biblijne » Biblia » O czyje proroctwo chodzi w Mt 27:9


Mateusz opisuje od wersetów 2-6 sytuacje ze srebrnikami Judasza. W wersetach pisze dalej (7-9):
7. Po odbyciu narady kupili za nie Pole Garncarza na grzebanie cudzoziemców.
8. Dlatego pole to po dziś dzień nosi nazwę Pola Krwi.
9-10. Wtedy spełniło się co powiedział prorok Jeremiasz: Wzięli trzydzieści srebrników, zapłatę za tego, którego oszacowali synowie Izraela. I dali je za pole garncarza, jak mi Pan rozkazał.*\"

Możliwe wyjaśnienie:
W pierwszej części wersetu Mateusz parafrazuje wypowiedź Zachariasza**, ale wykazuje, że spełniło sie proroctwo Jeremiasza*. - Zachariasz nic bowiem nie wspomina o zakupie pola.
Mateusz dowodzi spełnienia proroctwa Jeremiasza jednocześnie cytując z Zachariasza : zwrot \"jak mi Pan rozkazał\" - odnosi sie do Jeremiasza, bo to jemu Jahwe rozkazał zakup pola*


* Jer 32:1-44: Symboliczny zakup pola z polecenia Boga: \"Kup sobie moje pole(...) Zrozumiałem wtedy, że było to polecenie Jahwe\"


**  Zach: 11:12-13
Potem zwróciłem się do nich: Jeżeli to uznacie za słuszne, dajcie mi zapłatę, a jeżeli nie -zostawcie ją sobie. I odważyli mi trzydzieści srebrników. Jednak Jahwe rzekł do mnie: \"Wrzuć do skarbony te nadzwyczajną zapłatę, której w ich przekonaniu byłem godzien\"

 

 


Uwagi marginesowe:
Tematy do zbadania

  1. Zakup pola wiązał się ze zburzeniem Jerozolimy  -> Jer 32:25
    Czy odnosi sie to to zakupu pola przez kapłanów ( którzy skazali Jezusa na śmierć, a pole niejako był o symbolem ich czynu?) - po zakupie pola (podobnie jak u Jeremiasza)  nastąpiło zburzenie Jerozolimy w r. 70 n.e. (Łk 19:41-44, Łk 21:20-21)

  2. Sedekiasz zdrajcą Jer 37 -> zdradził Nabuchodonozora - > Eze 17:13-19

  3. Sedekiasz ostatnim władcą na tronie Jahwe -> aż przyjdzie ten, któremu należy sie ta władza (Chrystus) - Ez 21:27, śmierć zdrajcy , a potem-> przyjścei Króla?

  4. Pole garnacarza - tania ziemia (bo zakupiona zaledwie za 30 srebrników) - por z Jeremiasza.
  5. Jer 19 (brama garnacarzy), Jer 18
  6. Jeremiasz pierwszą księgą w prorokach pózniejszych - wg zydów, nazwa ksiegi od imienia proroka (po Łk 24:44)

 


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu