Strona główna » Biblia, Pismo Święte » Księgi biblijne » Księga Przysłów » Cel pierwszy: poznanie mądrości - cz. 1, definicja poznanie

Omawiany temat: Księga Przysłów.

NW: dla poznania mądrości
BT: by mądrość osiągnąć
BW: dla poznania mądrości

Definicja: poznanie

W Pismach Hebrajskich rzeczowniki tłumaczone na „wiedza” albo „poznanie” pochodzą od podstawowego czasownika jadá‛, który oznacza „wiedzieć”, „dowiedzieć się (z opowiadania)”, „poznać (z obserwacji)”, „znać się (z kimś lub na czymś)”, a także „mieć doświadczenie, wprawę”. Właściwy sens danego słowa i częstokroć też sposób jego oddania trzeba ustalić na podstawie kontekstu, np.:

Podobnie jak czasownik jadá‛ („wiedzieć”), również najważniejszy hebrajski wyraz tłumaczony na „wiedza” czy „poznanie” (dá‛at) oznacza przede wszystkim znajomość faktów bądź zgromadzenie wiadomości, ale czasami obejmuje coś więcej, np.:

W Chrześcijańskich Pismach Greckich „wiedza” lub „poznanie” to na ogół tłumaczenia dwóch wyrazów: gnòsisepígnosis. Oba są spokrewnione z czasownikiem ginòsko, który znaczy „poznać; dowiedzieć się; zrozumieć; zauważać” - ale może też odnosić się do zażyłej znajomości (1Koryntioan 8:3; 2Tymoteusza 2:19).
Do ciekawych wniosków możemy dojść analizując werset z listu do Efezjan 3:19, gdzie autor listu wyraźnie oddziela / rozróżnia poznanie (jako wiążące się z doświadczeniem czegoś) od poznania jako wiedzy:
"a także poznać (gnonai) miłość Chrystusową, przewyższająca poznanie (gno'sis ) (...)" NW
Z kontekstu wynika, że doświadczenie i zrozumienie miłości Chrystusa jest możliwe - gdy będziemy go naśladować (Efezjan 3:17; 4:2). Takie doświadczenie (praktyka) przewyższa samą wiedzę o Chrystusie (Efezjan 3,18; 1:18).

Poznanie miłości Chrystusowej (naśladowanie go zgodnie z nabytą wiedzą o nim) możemy odnieść do terminu tłumaczonego niekiedy jako "dokładne poznanie" lub "pełne poznanie" (. Takie formy tłumaczenie odnoszą się do słowa epígnosis, wzmocnionej formy wyrazu gnòsis (epí: „dodatkowy”), częstokroć — jak wynika z kontekstu — oznacza „ścisłe, dokładne lub pełne poznanie”.

Termin poznanie zdaje się być bliższy terminowi - nie poznawaniu jako takiemu (nabywaniu wiedzy), ale osobistemu doświadczeniu tej wiedzy w działaniu -  i takie "doświadczenie" wiedzy jest dopiero jej poznaniem.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu