Strona główna » tematy biblijne » EMET » Król Niniwy » Co do tekstu Jonasza 3:6, 7a

Co do tekstu Jonasza 3:6, 7a, mamy: "I_sięgnęło słowo do_króla Niniwy [hebr.: < 'ĕl-mĕlĕch nînәvē(h) >] i_powstał z_tronu_swojego [hebr.: < mikkis'ô >] usunął majestat_swój od_siebie, [...] I_krzyknął i_powiedział: W_Niniwie z_rozkazu króla [hebr.: < mittă'ăm hămmĕlĕch >] i_wielkich_jego *_mówi_się:" - Interlinia Vocatio.
NŚ: " Kiedy ta wieść dotarła do króla Niniwy, wstał on ze swego tronu i zdjął z siebie urzędową szatę, [...] Nadto kazał, by z mocy postanowienia króla i jego wielkich obwołano i powiedziano w Niniwie:".

Gwoli --
Rzecz interesująca, iż tytuł "król Asyrii" został też odniesiony do perskiego władcy (Dariusza I Wielkiego), który panował nad terytorium Asyrii, gdy w Jerozolimie trwała odbudowa świątyni (zakończona w 515 r. p.n.e.) (Ezdrasza 6:22).

Oto jak objaśniono kwestię 'króla Niniwy' w Tomie XII-1, edycja wielotomowa KUL-Pallottinum, gdzie jest translacja [m.in.] Księgi Jonasza i komentarz; mamy taki oto wniosek do w. 6 --
"6. Postępowanie mieszkańców Niniwy nie mogło ujść uwagi króla tego miasta. Melek w ST przeważnie oznacza władcę jakiejś większej grypy narodowościowej zamieszkującej określone terytorium (por. Rdz 26, 1; 40, 1; Lb 21, 21; Pwt 1, 4; 4 Krl 16, 7; 25, 1 itp.). Nazwa ta odnosi się tak do królów rządzących państwami, jak również do władców, którym podlegają poszczególne miasta czy miejscowości. W tym ostatnim przypadku chodzi więc o zwierzchnika posiadającego władzę ograniczoną do pewnego tylko terytorium (o królach miast kananejskich zob. Rdz 14, 2; 20, 2; Joz 10, 1; 11, 1; Sdz 5, 19).
Władca Niniwy również przyłączył się do aktów pokuty swoich poddanych. Autor opisuje postępowanie króla bardzo dokładnie.
Kissē' oznacza przeważnie tron królewski (Wj 11, 5; Sdz 3, 20; 3 Krl 2, 19; Ez 26, 16). Często tron ten jest symbolem władzy królewskiej (por. Rdz 41, 40; 2 Sm 14, 9; Ps 44, 7). Niekiedy słowem tym określa się także krzesło dla dostojnego gościa (4 Krl 4, 10), krzesło, służące kapłanom (1 Sm 1, 9; 4, 13. 18), fotel sędziowski (Przp 20, 8), fotel rządcy jakiegoś miasta (Neh 3, 7) itp.
Królewskie odzienie nosi nazwę 'aderet. Jest to obszerne okrycie w rodzaju płaszcza; używał go np. Eliasz (3 Krl 19, 13. 19; 4 Krl 2, 8. 13 n); szata taka posiadała wielką wartość (Joz 7, 21. 24). W Zach 11, 3 nazwa ta oddaje wspaniałość Jordanu, a w Ez 17, 8 piekno winnicy." -- strona 332/333. Pozycja pt.: KSIĘGI PROROKÓW MNIEJSZYCH OZEASZA -JOELA - AMOSA - ABDIASZA - JONASZA - MICHEASZA WSTĘP - PRZEKŁAD Z ORYGINAŁU - KOMENTARZ. PALLOTTINUM, 1968. Księgę Jonasza wraz z komentarzem opracował ks. dr Stanisław Potocki [por. str. 283].

Od siebie dodam następujące objaśnienia --
Rdz = Księga Rodzaju; Lb = Księga Liczb; Pwt = Księga Powtórzonego Prawa; 4 Krl = 4 Królewska, co praktycznie znaczy 2 Królów; Joz = Księga Jozuego; Sdz = księga Sędziów; Wj = Księga Wyjścia; 3 Krl = 3 Księga Królewska, co praktycznie znaczy 1 Księga Królów; Ez = Księga Ezechiela; 2 Sm = 2 Księga Samuela; Ps = Psalm [44 = praktycznie Psalm 45 - w B. Hebr.]; 1 Sm = 1 Księga Samuela; Przp = Księga Przypowieści [ew. Przysłów]; Neh = Księga Nehemiasza; Zach = Księga Zachariasza.

 


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu