Strona główna » tematy biblijne » Jezus Chrystus » Rodowód Jezusa

Mateusz podaje rodowód od strony jego przybranego OJCA ("Józef mąż Marii" - a nie ojciec Jezusa)  i prowadzi linię rodową przez Salomona Mt 1:6-7)

Natomiast Łukasz podaje rodowód Jezusa od strony jego MATKI i prowadzi linię rodową przez Natana (Łk 3:31).*

Łukasz więc udowadnia, że Jezus był NATURALNYM potomkiem Dawida, Mateusz natomiast wykazuje LEGALNE PRAWO DO TRONU króla - Józef pochodził od Salomona i w świetle PRAWA był ojcem Jezusa.

Co równie  istotne z punktu widzenia PRAWA [do wykupienia ludzkości z grzechu (Ps 49:809, Rz 6:23 por 1 Tm 2:5-6)] obaj ewangeliści zaznaczają, że Józef nie był naturalnym ojcem Jezusa:

 1. Mateusz: Józef mąż Marii z której urodził sie Jezus (Mt 1:16)
 2. Łukasz przed podaniem rodowodu zaznacza kwestię pochodzenia Jezusa Łk 1:32-35, również podając rodowód nie podaje, że Józef BYŁ jego ojcem : "będąc jak mniemano , synem Józefa" - Łk 3:23. Dlaczego tak mniemano? -> por Mt 1:18-24.

 

Łk 3:23

Sam zaś Jezus rozpoczynając swoją działalność miał lat około trzydziestu. Był, jak mniemano, synem Józefa, syna Helego,...

Mt

1: 1Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama...
1:16: Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem...

 

Wg BT

Wg Mt (od strony Józefa) Wg Łukasza (od strony Marii)
 
 1. Adam
 2. Set
 3. Enos
 4. Kainam
 5. Maleleel
 6. Jaret
 7. Enoch
 8. Matusali
 9. Lamech
 10. Noe
 11. Arfaksad
 12. Kainam
 13. Sali
 14. Eber
 15. Falek
 16. Ragau
 17. Seruch
 18. Nachor
 19. Tareg
 1. Abraham był ojcem Izaaka;
 1. Abraham
 1. Izaak ojcem Jakuba;
 2. Jakub ojcem  Judy i jego braci;
 3. Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar.
 4. Fares był ojcem Ezrona;
 5. Ezron ojcem Arama;
 6. Aram ojcem  Aminadaba;
 7. Aminadab ojcem Naassona;
 8. Naasson ojcem Salmona;
 9. Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab.
 10. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut.
 11. Obed był ojcem Jessego, a
 12. Jesse ojcem króla Dawida  (14 z Dawidem i Abrahamem)
 13. Dawid był ojcem Salomona, a matką była /dawna/ żona Uriasza.
 14. Salomon był ojcem Roboama;
 15. Roboam ojcem Abiasza;
 16. Abiasz ojcem Asy;
 17. Asa ojcem Jozafata;
 18. Jozafat ojcem Jorama;
 19. Joram ojcem Ozjasza;
 20. Ozjasz ojcem Joatama;
 21. Joatam ojcem Achaza;
 22. Achaz ojcem Ezechiasza;
 23. Ezechiasz ojcem Manassesa;
 24. Manasses ojcem Amosa;
 25. Amos ojcem Jozjasza;
 26. Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci.... (14 z Dawidem)
 27. Jechoniasz był ojcem Salatiela;
 28. Salatiel ojcem Zorobabela;
 29. Zorobabel ojcem Abiuda;
 30. Abiud ojcem Eliakima;
 31. Eliakim ojcem Azora;
 32. Azor ojcem Sadoka;
 33. Sadok ojcem Achima;
 34. Achim ojcem Eliuda;
 35. Eliud ojcem Eleazara;
 36. Eleazar ojcem Mattana;
 37. Mattan ojcem Jakuba;
 38. Jakub ojcem
 39. Józefa, męża Maryi, z której narodził się
 40. Jezus, zwany Chrystusem. (14 od Jechoniasza)

 

 

 

 

 

 

 

Izaak
Jakub
Juda
Fares
Esrom
Arni (syn Esrona)
Amnidabad
Nasson
Sali
Booz
Jobed
Jesse
Dawid
Natan
Mattat
Menna (y)
Meleasz
Eliakim
Jona
Józef
Juda
Symeon
Lewi
Mattat
Jorim
Eliezer
Jezus (Jozue)
Her
Elmadam
Kosam
Addi
Melchi
Neri
Salatiel
Zorobabel
Resa
Jan
Joda
Josech
Semei
Matatiasz
Maat
Naggaj
Chesli
Nahum
Amos
Matatiasz
Józef
Jannaj
Melchi
Lewi
Mattat
Heli
Józef
Jezus

Pytania najczęściej związane z tą kwestią:

 1. Dlaczego Mateusz pomija imiona poddane przez innych kronikarzy? -> Rodowody w Biblii, pkt 1 + ( por  Ezd 7:1-5 z 1 Kronik 6:1-15)
  1. Dodatkowym powodem mogło być w przypadku królów z rodu Dawida spowinowacenia tych władców z rodem Achaba  (1Kl 21:20-26; 2Kl 8:25-27). (Mateusz pomija potomków Jehorama:  Achazjasza, Jehoasza i Amacjasza - aż do czwartego pokolenia (por. Mt 1:8 z 1Kn 3:10-12))
 2. Mt 1:17 - prawdopodobnie Mateusz grupuje po 14 pokoleń by łatwiej było zapamiętać. Dawida - być może ze względu na istotę podania rodowodu (cel rodowodu) liczy dwukrotnie.
 3. Mt 1:12: Salatiel ojcem Zorobabela (Ezd 3:2; Neh 12:1; Ag 1:14; Łk 3:27)
  W 1 Krn 3:19: Zorobabela nazwano synem Pedajasza, co moze wskazywać, że był to jego rodzony ojciec. Możliwe wyjaśnienie: Pedajasz zawarł małżeństwo lewirackie z wdową po Szelatielu, lub Szelatiel adoptował syna zmarłego brata.
 4. Łk 3:36 - Kainan ( po Arfaksadzie ) - bład przepisywacza, nie występuje w ani w tekście masoreckim, ani w Pięcioksięgu samarytańskim, ani w targumach, ani w innych przekładach poza Septuagintą ( we wczesnych odpisach brak - Flawiusz trzymający sie na ogół Septuaginty podaje, że synem Arpachszada był Szelach).
 5. Dlaczego Łukasz nie uwzględnia Marii w rodowodzie?, Rodowody w Biblii, pkt 1
 6. Dlaczego linie rodowe podane wg Łukasz i Mateusza rozchodzą sie na Natanie i Salomonie ale schodzą sie ponownie na Szelatielu i Zerubabelu?
  Możliwe, że Szealtiel był rodzonym synem Jechoniasza, a „synem Neriego” mógł zostać nazwany gdy ożenił się z jego córką. Inna możliwość to taka, że Neri nie miał męskiego potomka i dlatego zięcia nazywano „synem”.

 

Ważne informacje:

 1. Nikt nie podważał wiarygodności rodowodów Jezusa (był powszechny dostęp) do roku 70 n.e -> Rodowody w Biblii, pkt 6
 2. Cel podania rodowodu: Mateusz i Łukasz UDOWODNILI, że Jezus pochodził od od Abrahama do Dawida -> Rodowody w Biblii, pkt 5b

 

Inne, źródła poza Biblijne opierające/y się "pośrednio" na rodowodach:

 1. Talmud , Rabin a 4 wieku  opisuje, że Maria (matka Jezusa) pochodziła z książąt i władców
 2. Hegezyp (dziejopisarz II stulecuie) , o donosie na wnuków Judy (przyrodni brat Jezusa) - że są z rodu Dawidowego

 

Przypisy:

* „Szczegółowa analiza tekstu potwierdza słuszność wniosku, do którego doprowadził nas już wcześniej brak rodzajnika przed (...) [imieniem Józef]: Łukasz podaje rodowód Helego, dziadka Jezusa, i wyraźnie przeciwstawia pokrewieństwo Jezusa z Helim jego pokrewieństwu z Józefem, więc niewątpliwie chodzi mu o przedstawienie jego linii rodowej poprzez Marię. A dlaczego nie wymienił jej z imienia i przeszedł od Jezusa bezpośrednio do jego dziadka? Starożytni zwykle nie uwzględniali matek w rodowodach. Dla Greków mężczyzna był synem swego ojca, a nie swej matki. A żydowskie przysłowie powiadało: ‚Genus matris non vocatur genus [„Potomek matki nie jest nazywany (jej) potomkiem”]’ (Bawa batra, 110, a)” (Commentaire sur l’Évangile de saint Luc, 1871, t. 1, s. 192).


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu