Strona główna » tematy biblijne » Jezus Chrystus » Czy Jezus Chrystus rzeczywiście jest Bogiem ?

Wyraz „bóg" jest tłumaczeniem hebrajskiego EL, który oznacza: potężny, silny. Dlatego nic dziwnego, że w Biblii znajdziemy wersety w których ludzi obdarzonych jakąś określoną władzą nazwano bogami - np. w Ewangelii wg Jana 10-31-36.
Więcej: Biblia nazywa bogami również aniołów np. w Psalmie 89 werset 7, ale również odnosi ten termin do fałszywych - nieistniejących bogów - czyli fikcyjnych osób, obradzonych przypisywaną im mocą - takie wersety znajdziemy np. 1 Samuela 5:7.

Powracając więc do naszego pytania : czy Jezus jest bogiem , odpowiedź wydaje się oczywista, a jest zawarta między innymi w 1 Kor 15:25-30, gdzie znajdujemy takie zwroty odnoszące się do Jezusa jak: Bo on musi królować oraz wszystko pozostało mu podporządkowane.

Już to sugeruje, że Jezus dysponuje władzą - jest potężny i silny. A więc można nazwać go bogiem, podobnie jak aniołów, czy innych osoby dysponujących określoną władzą. Dlatego właśnie w księdze Izajasza znajdziemy słowa odnoszące się do Jezusa, Iz 9:6:
Bo narodziło się nam dziecko, syn został nam dany; a na jego barkach spocznie władza książęca. I będą go zwać imieniem Cudowny Doradca, Potężny Bóg, Wiekuisty Ojciec, Książę Pokoju.

Jednak wiele osób zadając pytanie czy Jezus jest Bogiem, zdaje się mieć na myśli to czy Jezus jest tym jedynym Bogiem - Stwórcą.
Zobaczmy co sam Jezus mówił na ten temat. Ewangelia wg Jana 17:3: To znaczy życie wieczne: ich poznawanie ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz tego, któregoś posłał, Jezusa Chrystusa.

Jezus w tych słowach wyraźnie oddziela swoją osobę - posłańca , od prawdziwego Boga - tego , który zlecił mu zadanie. Tego prawdziwego Boga Jezus nazywa również swoim Bogiem oraz swoim Ojcem, te słowa znajdziemy w Ewangelii wg Jana 20:17: Jezus powiedział jej: „Przestań się mnie kurczowo trzymać. Jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Ale idź do moich braci i powiedz im: ‚Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego'"

Na co wskazują te słowa Jezusa? Termin Ojciec jest w Biblii używany m.in. w odniesieniu do stwórcy czegoś. Słusznie więc Jezus nazywa prawdziwego Boga swoim Ojcem, ponieważ to on stworzył Jezusa co podkreśla np. List do Kolosan 1:15, gdzie Jezusa nazwano „pierworodnym wszelkiego stworzenia"

A na co wskazuje użycie przez Jezusa słów mój Bóg? Tymi słowami Jezus wyraźnie wskazuje, że Bóg Prawdziwy, jego Ojciec - przewyższa go potęgą i siłą, ale również to iż Jezus respektuje jego władzę. Podkreślił tą zależność Paweł we wspominanym już 1 Liście do Koryntian - 1 Kor 15:26-30:

Albowiem Bóg „podporządkował wszystko pod jego stopy". Ale gdy mówi, iż ‛wszystko zostało podporządkowane', jest oczywiste, że z wyjątkiem tego, który mu wszystko podporządkował. A gdy już wszystko będzie mu podporządkowane, wtedy również sam Syn podporządkuje się temu, który mu wszystko podporządkował, tak by Bóg był wszystkim dla każdego.

Podsumowując więc te myśli: Jezus jest bogiem- czyli jest potężny, silny , ma władzę - ale nie prawdziwym Bogiem. Nie jest Bogiem - Stwórcą wszystkiego.
Pozostaje więc odpowiedź na pytanie kim jest ten prawdziwy Bóg? Odpowiedz jest zawarta w cytowanych już słowach Jezusa - w Ewangelii wg Jana 20:17, gdzie powiedział: Boga mego i Boga waszego.

Bóg Jezusa i osób do których się on zwracał - to jedna i ta sama osoba. Ponieważ Jezus zwracał się do Izraelitów, możemy łatwo wywnioskować kogo Jezus miał na myśli - kogo Bowiem Izraelici uważali za Boga? Za Stwórcę? Zobaczmy np. Psalm 41:13 (NW):

Błogosławiony niech będzie Jehowa, Bóg Izraela, od czasu niezmierzonego aż po czas niezmierzony.

 


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu