Strona główna » tematy biblijne » Trójca » Jezus i relacje z Bogiem

Jak łatwo zauważyć większość omawianej koncepcji skupia się na udowodnieniu, że Jezus jest Bogiem. Jednak zwolennicy Trójcy zdają się pomijać kwestię tego jakim bogiem jest Jezus. Otóż termin "bóg" - nie zawsze jest w Biblii odnoszony do TEGO Boga - "jedynego prawdziwego Boga" (J 17:3), Boga Stwórcy, Boga nad... wszystkim i wszystkimi.

Nie jest to bynajmniej dziwne jeśli zdamy sobie sprawę, iż słowo "bóg" oznacza po prostu "potężny silny". Dlatego nic niezwykłego w tym, że w Biblii znajdziemy wersety mówiące, że Bogiem są/jest: człowiek, aniołowie ( http://www.biblia.start24.eu./31-Co-oznacza-Bog.html ). Kontekst często wskazuje w jakim aspekcie są oni bogami - siły, mocy - w odniesieniu do innych ludzi czy istot.

1. Jezus Bogiem Mocnym /bogiem mocnym/
Jezusa nazwano Bogiem Mocnym (Iz 9:5) - to nie wyklucza "wszechmoc" (w odniesieniu do tłumaczeń w jęz. pl), ale nigdzie nie nazwano go Wszechmocnym (w odróżnieniu od PRAWDZIWEGO Boga)


2. Jezus arcykapłanem stającym przed Bogiem
Nazwano go "arcykapłanem", który przedstawia ofiarę ze swojego ciała w niebie przed Bogiem (nierozsądne jest zatem założenie, że Bóg przed samym sobą przedstawią tę ofiarę i że część Boga jest tym arcykapłanem) (Hebr 7:26 - 8:6)


3. Jezus pośrednikiem między Bogiem a ludźmi
Nazwano go pośrednikiem (Hebr 8:6, 2 Tm 2:5) - Bóg nie musi pośredniczyć miedzy samym sobą.

2Tm 2:5 "Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus" - > Więc wskazuje to na dwie odrębne osoby (byty): Hebr 3:20 Otóż nie ma pośrednika, gdzie chodzi tylko o jedną osobę, a Bóg jest tylko jeden. 


4. Jezus pierworodnym stworzenia, obrazem Boga (
Kol 1:15 )

Nazwano go pierworodnym stworzenia (czyli pierwszym stworzeniem).
Bóg nie może być obrazem samego siebie.
więcej:Kolosan 1:15, obrazem Boga ... 


5. Jezus na ziemi
Jezus na ziemi również nie był bogiem (w relacji - Jezus a aniołowie):

Hebr 2:9. BT: "Widzimy natomiast Jezusa, który mało od aniołów był pomniejszony, chwałą i czcią ukoronowanego za cierpienia śmierci, iż z łaski Bożej za wszystkich zaznał śmierci."

Aby dać „życie za życie", Jezus musiał być tym, kim pierwotnie był Adam - doskonałym człowiekiem, a nie Bogiem - człowiekiem (Powtórzonego Prawa 19:21, BT; 1 Koryntian 15:22).

6. Jezus zaprzecza, że czyni sie równym Bogu
Gdy próbowano mu wmówić , że czyni siebie bogiem - sam wyraźnie powiedział, że jest SYNEM Bożym.

Niezależnie od znaczenia słowa "syn" (przybrany, rodzony, zięć, etc) - ten termin jednoznacznie sugeruje, że chodzi o odrębną osobę. Zgodnie z logiką syn danej osoby nigdy nie był nią samą.

 

7. Jezus otrzymał władzę od Boga

Bóg mu wszystko podporządkował (po co miałby to robić, jeśli Jezus byłby TYM Bogiem?)

 

8. Bóg wyraża o nim uznanie
Dziwne byłoby, gdyby czynił to w stosunku do samego siebie, bo trudno by Sam Bóg nie cieszył się Swoim uznaniem.

 

9. Bóg  sprawuje władzę nad Chrystusem
Boga prawdziwego nazwano głową Jezusa - werset wyraźnie odnosi się do relacji dotyczących władzy. Gdy to pisano Jezus był w niebie:

Jezus jest podporządkowany Bogu

 

10. Jezus ma swojego Boga
Jezus miał swojego Boga (kontekst wskazuje na nadrzędną postać Boga względem Jezusa)

Bóg Jezusa był też Bogiem do których on mówił (do ludzi).

Bóg i Ojciec Jezusa:

 

10. Jezus jest ODBICIEM chwały Boga (Hebr 1:3)

2 Kor 4:4 - Jezus Chrystus obrazem Boga

Rdz 1:26 - człowiek na obraz Boga

Rz 8:29 - chrześcijanie na wzór obrazu Syna

2 Kor 3:18, BT: My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską jakby w zwierciadle; za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu.

 

12. Jezus nie wie tego co Bóg

 

13. Jezus jest zależny od decyzji Boga

 


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu