Strona główna » tematy biblijne » Trójca » Kolosan 1:15, obrazem Boga ...

Kolosan 1:15

Tekst grecki (Textus receptus): ος εστιν εικων του θεου του αορατου πρωτοτοκος πασης κτισεως
BW: On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia,
BT: On jest obrazem Boga niewidzialnego - Pierworodnym wobec każdego stworzenia,
BG: Który jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodny wszystkich rzeczy stworzonych.

Z tych słów wynika, że Chrystus:


1. Co to znaczy, ze Chrystus jest obrazem Boga

Greckie słowo oddane w Kolosan 1:15 jako "obraz" występuje jeszcze:

Jak więc widać wyraźnie - nigdy osoba stająca sie obrazem drugiej osoby - nie była nią samą. Chrystus będąc zatem obrazem Boga - nie jest nim.

Również sformułowanie "obrazem Boga" jest w Biblii użyte w kontekście odzwierciedlania przymiotów Boga (por. Rdz 1:26 z Rz 2:14) przez stworzenia (ludzi). Czyli pierwsi ludzie stworzeni na "obraz Boga" nie byli temu Bogu podobni jako istoty - lecz mogli przejawiać podobne cechy (miłość, radość, etc).

Jezus podobnie stworzony na obraz Boga mógł w doskonały sposób odzwierciedlać jego przymioty - pokazując jakim Bogiem jest jego Ojciec:  "Kto mnie ujrzał, ujrzał też Ojca" (Jn 5:17, 19, 30, 36; 8:28, 38, 42; 14:9).

Również List do Hebrajczyków potwierdza, że OSOBA Jezus jest odbiciem chwały Boga (nie TYM Bogiem) i zasiada po prawicy TEGO Boga. (Hebr 1:3)

 

2. Chrystus pierworodnym stworzenia

Większość polskich przekładów tak oddaje ten zwrot. Niektórzy jednak zdają sie sugerować inne tłumaczenie lub rozumienie tego zwrotu.

Definicja słownikowa "pierworodny":

Daje nam to możliwe zastosowanie:

Dosłowne tłumaczenie: πρωτότοκος πάσης κτίσεως - pierworodny wszystkiego / wszelkiego / całego stworzenia

Możliwe interpretacje:

Jezus stworzeniem, obrazem Boga

Jeśli byłby Bogiem, to zestawienie ze stworzeniami oraz nadawanie rangi (pośród nich) nie miałoby sensu

Jako poprzedzający wszelkie stworzenie przed nim. Nadal jednak w zestawieniu z stworzeniem.

obraz Boga, któremu podlegają stworzenia

obraz Boga, najważniejszy spośród stworzeń


Co wynika z kontekstu.

Jeśli Jezus jest obrazem boga -> to nie jest tym Bogiem -> jest stworzonym przez Boga. Wówczas logiczne jest, że Paweł podkreśla, że jest on pierwszym spośród stworzeń. I dalej w wersecie opisuje inne stworzenia, a w 17 podkreśla, że Jezus jest przed nimi "On jest przez wszystkim" [tym co opisywał wcześniej w wersecie (16)].

Nie miałoby sensu wyjaśnienie, że Jezus jest przed wszystkim [stworzeniem], czy że jest najważniejszy, pierwszy - jeśli byłby Bogiem.

W wersecie 18 Paweł podkreśla, że Jezus jest początkiem we wszystkim. A staje sie początkiem we wszystkim przez to, że także spośród umarłych jest (stał się) pierwszym.
" On jest Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim."

Paweł więc ciągnie konsekwentnie myśl, że Jezus jest początkiem (a wiec i stworzenia) podkreślając, że jest pierwszym (we wszystkim).
Tematem jego wypowiedzi zdaje się być pierwszeństwo - > w kolejności.

Szerszy kontekst (List)

Bóg wyzwolił nas poprzez Syna 1:13
Opis statusu Syna (1:15-16)
Bóg ustalił ten status (1:19) "Bóg uznał za dobre by w nim (Jezusie)"

Z całego konteksty wyłania sie nadrzędna rola Boga nad Chrystusem.


Szerszy kontekst (Pisma greckie)

Potwierdza taka interpretację Ap 3:14 + J 1,1

 

 W jakim znaczeniu używane w pismach greckich:

do uzupełnienia

 

 

---------------------------------------------------

Kolosan 1:12-22 BT

12. Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości.
13. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna,
14. w którym mamy odkupienie - odpuszczenie grzechów.
15. On jest obrazem Boga niewidzialnego - Pierworodnym wobec każdego stworzenia,
16. bo w Nim* zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego** i dla Niego zostało stworzone.
17. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.
18. I On jest Głową Ciała - Kościoła. On jest Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim.
19. Zechciał bowiem /Bóg/, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia,
20. i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą: przez Niego - i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża
21. I was, którzy byliście niegdyś obcymi /dla Boga/ i /Jego/ wrogami przez sposób myślenia i wasze złe czyny,
22. teraz znów pojednał w doczesnym Jego ciele przez śmierć, by stawić was wobec siebie jako świętych i nieskalanych, i nienagannych,

 

* wers 16. bo w Nim :

 

** wers 16. przez Niego:

 


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu