Strona główna » tematy biblijne » różne » Co jest wolą Boga względem ludzi ?

Wolą Boga jest by ludzie poznali prawdę oraz by zostali wybawieni: 1 Tym 2:3-4: Szlachetne to i miłe w oczach naszego Wybawcy, Boga,  którego wolą jest, by ludzie wszelkiego pokroju zostali wybawienidoszli do dokładnego poznania prawdy.

Wolą Boga jest by ludzie poznali prawdę.
Prawdą jest Słowo Boże Biblia (Jana 17:17)

I oczywiste też jest, że jeśli poznaliśmy Biblię to znając wolę Boga - wiem, że chce on by inni ją też poznali. Powinniśmy zatem starać się dotrzeć do innych osób i umożliwić im poznanie Biblii. Tak postępował Jezus (Mk 1:39; 6:56; Łk 8:1; 13:26; Jn 18:20, Mt 4:23; 11:1; 28:18-20) i tak postępowali pierwsi chrześcijanie (Dz 2:14-18; 10:40-42; 13:47; 14:3; por. Rz 10:15)

Wolą Boga jest również nasze wybawienie.
Bóg wskazuje drogę do tego wybawienia: Dzieje 16:30, 31 (Bg): „Panowie! co mam czynić, abym był zbawiony? A oni [Paweł i Sylas] rzekli: Wierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, ty i dom twój"

Oczywiście wiara poparta uczynkami: Jak. 2:14, 26 (Bw): „Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa".

Te uczynki, przykazania oraz dokładne wskazówki dotyczące różnych aspektów spełniania woli Bożej (np. życie rodzinne, życie płciowe, postępowanie względem bliźnich, etc) - znajdziemy w Biblii, przykłady:

Podsumowując:  Kaznodziei 12:13 NW: Konkluzja sprawy, po wysłuchaniu wszystkiego, jest następująca: Bój się prawdziwego Boga i przestrzegaj jego przykazań.

 

 

 


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu