Strona główna » tematy biblijne » Trójca » Czy Jezus jest równy Stwórcy? ( w kontekście terminu „jednorodzony”)

Ostatnio spotkałem się po raz kolejny ze stwierdzeniem, ze Jezus jest równy Stwórcy - jest również wszechmocny.

Nieporozumienie w takim myśleniu wynika z kilku podstawowych elementów:

1.Jezus jest nazwany w Biblii „Bogiem"

Opieranie się na tym argumencie wynika z niewiedzy do co terminologii. Słowo tłumaczone na Bóg - oznacza po prostu „potężny, silny, mocarz" zatem nie byłoby błędu w tłumaczeniu gdyby w miejscu „Bóg" w tłumaczeniach wstawić „potężny" (zob. http://www.biblia.start24.eu./31-Co-oznacza-Bog.html )

Nie dziwi zatem druga kwestia obalająca ten argument, mianowicie to, ze w Biblii termin Bóg jest używany w stosunku do:

Wersety na potwierdzenie tutaj: (zob. http://www.biblia.start24.eu./31-Co-oznacza-Bog.html ).

Dlatego staje się też oczywiste, że w Biblii znajdziemy rozróżnienie miedzy tymi wymienionymi wyżej „bogami" a prawdziwym Bogiem - Stwórcą:

Skupię się teraz na relacjach Prawdziwy, Wszechmocny Bóg - a Jezus Chrystus, by bezsprzecznie wykazać, że Jezus jest mniejszy od Boga, ze jest podległy Bogu, przykładowe:

 

Zatem Biblia wyraźnie odróżnia Boga Stwórcę (jedynego prawdziwego Boga)  od Jezusa Chrystusa, posłanego przez Boga i podległego jedynemu prawdziwemu Bogu - Jehowie http://www.biblia.start24.eu./152-imie-Boga.html

Jeśli tym wszechmocnym jedynym prawdziwym Bogiem nie jest Jezus, to rozsądek wskazuje, ze jest on również stworzony przez tego jedynego prawdziwego Boga.

I tutaj zwolennicy sięgają po kolejny argument (który w świetle w/w argumentów tak naprawdę nic nie wnosi), ale:

 

2. Jezus "jednorodzony"

Koronnym argumentem mojego rozmówcy było to, że Jezus jest jako jedyny określony terminem „jednorodzony". I skoro tego terminu użyto do Jezusa to: jest on Bogiem (w tym wszechmocnym) w dosłownym sensie, a nie stworzeniem.

Z częścią argumentacji i dziwnych wniosków wysnutych z tego stwierdzenia rozprawiłem się już powyżej (+ patrz podane linki). Teraz skupie się na terminie „jednorodzony".

Jak podają słowniki ((Słownik grecko-polski, red. Z. Abramowiczówna, Warszawa 1962, t. III, s. 165; J. H. Thayer, A Greek-English Lexicon of the New Testament, 1889, s. 417) -  monogenés jest definiowane jako „pojedynczo urodzony, jedyny", „jedynak", lub „jedyny w swoim rodzaju". Określa ono relację zachodzącą między dzieckiem (synem lub córką) a rodzicami.

Zatem żadna logika nie prowadzi do wniosku, że Bóg Jehowa urodził dosłownie Jezusa - podobnie jak to ma miejsce gdy rodzi się człowiek. Dlatego rozsądne wydaje się branie pod uwagę znaczenia „jedyny w swoim rodzaju". Jeśli weżniemy pod uwagę, że Lògos, czyli Słowo, „był na początku u Boga", jeszcze „zanim był świat" (Jn 1:1, 2; 17:5, 24) - rzeczywiście można określić Jezusa „jedynym w swoim rodzaju" np.: http://www.biblia.start24.eu/378-Kolosan-115-obrazem-Boga-.html skąd wynika że Jezus jest jedynym stworzonym bezpośrednio przez Boga + Hebr 1:2)
Co prowadzi do wniosku, że owo "urodzenie przez Boga" oznacza , że jako jedyny został bezpośrednio stworzony przez Boga

 Ale „monogenes" można również  oddać jako „pojedynczo urodzony, jedynak".

Przyjrzyjmy się takiej interpretacji. Jak już wyżej napisałem, Bóg nie urodził dosłownie Jezusa tak jak to robią ludzie.

Sposób użycia w Biblii terminu „jednorodzony"

Jakie wnioski z tego można wyciągnąć?

  1. Termin monogenes (jednorodzony) - jest używany w stosunku do ludzi ich potomstwa, zatem logika wskazuje, że określenie Jezusa „jednorodzonym" (w kontekście narodzin z istoty duchowej („Bóg jest duchem") nie musi być brane dosłownie.
  2. Jednorodzony wcale nie musie oznaczać pierwszego / jedynego zrodzonego / jedynaka (na przykładzie Izaaka - w stosunku do którego ten termin został użyty ze względu na obietnicę Boga, w kontekście jej realizacji.

Kolejną ciekawą kwestią w omawianym kontekście jest to, że Jezus jest nazwany „synem Bożym" identycznym terminem zostali nazwani aniołowie (np. Hioba 1:6, Rdz 6:2-4). Podobnie tego terminu użyto w stosunku do Adama (Łk 3:38), sędziów i władców Izraelskich  (Ps 82:6) oraz osoby, które będą współdziedziczyć z Chrystusem (Rz 8:14-17).

Sposób użycia terminu „syn" w relacjach Bóg - inne istoty, wskazuje na to, że były to istoty Stworzone przez Boga / z jego woli (relacja opisana jako Ojciec - Syn). Nic nie wskazuje by łącząc termin „syn" z „jednorodzony" - termin „syn" zmieniał swoje znaczenie w kwestii relacji Bóg - istota opisywana jako „jednorodzony syn".

Termin „jednorodzony" z pewnością wprowadza dodatkową cechę opisującą termin „syn". Ponieważ jednak nigdzie w Biblii nie ma wyjaśnienia jakby miało wyglądać (nie jest definiowane) „narodzenie z Boga" może rozsądne wydawać się przyjęcie w tym kontekście proponowanego tłumaczenia w formie „jedyny w swoim rodzaju".

Jednak jak wskazują opracowania na ten temat (np.: „Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament*) „monogenes" może odnosić się do pochodzenia Jezusa - jako jedynego stworzonego bezpośrednio przez Boga**:

Podsumowując ten wątek: Jezus jest jedyną istotą stworzoną bezpośrednio przez Boga.
Nazwanie go „jednorodzonym synem" nie oznacza, że pozostałe stworzenia nie są synami Boga. (Jezus jest synem w szczególnym sensie - podobnie jak Izaak, był „jednorodzonym synem" Abrahama)

 

Podsumowując temat:

Zatem wobec podanych wszystkich wersetów - jedno jest pewne: Jezus nie jest Bogiem Wszechmocnym, ani nie jest równy Stwórcy. Jest podległy jedynemu prawdziwemu Bogu***.

Podałem na to szereg wersetów w pierwszym punkcie, a omówiony punkt drugi - nawet przy naciąganej interpretacji, nic w tej kwestii nie zmieni ( i nie mógłby, bo przeczyłby wcześniejszym wersetom, a osobiście uważam, że Biblia sobie nie przeczy).

I najważniejszy wniosek: jeśli Jezus został „zrodzony", to przed tym „zrodzeniem" nie istniał. Fakt, że został „zrodzony" dowodzi, że miał swój początek - właśnie w momencie tego „zrodzenia".

Zatem jest powołanym tworem/stworzeniem Boga.

Prawdziwy jedyny Bóg nie ma początku ani końca.

 

 

Przypisy:

*W dziele Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament*) pod red. G. Kittela (1942, t. IV, ss. 745, 746) powiedziano: „[Cząstka] μονο- [mono-] nie wskazuje na źródło, lecz na naturę pochodzenia. A zatem μονογενής [monogenés] znaczy pojedynczo urodzony, tzn. bez rodzeństwa, co (...) można oddać tylko przez jednorodzony. Słowo to odnosi się do jedynego dziecka swoich rodziców i określa zwłaszcza jego pozycję w stosunku do nich. (...) Ale jest też używane w ogólniejszym sensie, bez związku z pochodzeniem, w znaczeniu jedyny w swoim rodzaju, wyjątkowy, niezrównany"."

** Wszystko inne zostało stworzone za pośrednictwem Jezusa:

Kolosan 1:16-17 NW: „bo za jego pośrednictwem zostało stworzone wszystko inne w niebiosach i na ziemi, co widzialne i co niewidzialne - czy to trony, czy zwierzchnictwa, czy rządy, czy władze. Wszystko inne zostało stworzone poprzez niego i dla niego. On też jest przed wszystkim innym i za jego pośrednictwem wszystko inne zostało powołane do istnienia,"

*** Zobacz dodatkowe argumenty tutaj: http://www.biblia.start24.eu/341-Trojca-.html

 


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu