biblia - pismo święte - wiara

1. Czego rodowody nie uwzględniały (nie są to ścisłe reguły):

 1. nie zawierają często imion kobiet, wyjątki:
  1. Gdy dziedzictwo jest przekazywane przez córkę (Lb 26:33)
  2. Rodzaju 11:29, 30 - Sara, powód podania: w linii rodowej "mesjasza"
  3. Rodzaju 11:29, 30 + Rdz 22:20-23; 24:2-4 - Milka, powód podania: podkreślenie, że Izaak spełnił wolę ojca
  4. Rodzaju 25:1 - Ketura, powód podania: podkreślenie błogosławieństwa dla Abrahama od Boga (por. Rz 4:19)
  5. Rdz 35:21-26 - Lea, Rachela, nałożnice Jakuba, powód podania: łatwiej zrozumieć dziej ich potomstwa
  6. Inne: Rdz 38; Rut 1:3-5; 4:13-15; Mt 1:1-5 + 1 Kronik 2:35, 48, 49; 3:1-3, 5.
 2. nie wymienią wszystkich synów (nawet tych urodzonych przez pierwszą żonę)
  1. + jeśli np. umarł bezdzietnie
 3. pomijały imiona osób mających mniejsze znaczenie dla danej linii rodowej  (Ezd 7:1-5 por z 1 Kronik 6:3-14)
 4. osób po których dziedziczyła kobieta  Lb 36:7-8
 5. adoptowanych
 6. tych, którzy nie założyli własnego domu rodowego

 

2. Nazewnictwo w rodowodach

 1. "syn" - może odnosić się do wnuka lub potomka
  1. (Mt 1:1) Jezus syn Dawida
  2. Rdz 46:21 por Liczb 26:38-40. „synami” Beniamina nazwano  synów, jak i wnuków
  3. 1 Kronik 6:22-24 por Wyjścia 6:18. W Kronik podano fragment genealogii RODZIN pochodzących od Kaheta
 2. "ojciec" - może odnosić się do dziadka, pradziadka, przodka  (Dn 5:11, 18) (Pwt 26:5; 1Kl 15:11, 24; 2Kl 15:38)
 3. "matka" - może odnosić się do babki lub wnuczki (1Kl 15:10, 13)
 4. "pokolenie" - może odnosić sie jakieś znaczącej postaci" i może obejmować kilka pokoleń za życia tej osoby:
  np. 1) Lewi, 2) Kehat, 3) Amram, 4) Mojżesz (Wj 6:16, 18, 20 por Rdz 15:16 )  

 

3. Inne

 1. Efraim i Mamansses
  1. wśród listy braci (choć byli bratankami) (Rdz 48:5-6) (adpocja)
  2. jako protoplaści plemion izraelskich (Lb 2:18-21; Joz 17:17)4. Imiona w rodowodach

 1. liczba mnoga w imionach może odnosić się rodów, plemion a nie konkretnych osób, ale nie jest to jednoznaczne (por. (Rdz 41:52; 1Kn 2:30, 31; 2Kn 28:12; Oz 1:3)
 2. różnice w spisach
  1. osoby nosiły więcej niż jedno imię (np. Rdz 32:28; 1Sm 1:1; 1Kn 6:27, 34)
  2. przydomki  (Łk 6:14; Jn 1:42; Dz 12:12)
 3. Nehemiasza rozdział 10
  Imiona osób pokrywają się z tymi co wrócili z Zerubbabelem z Babilonu. Mogli mieć imiona jak ich przodkowie choć raczej może chodzić o przedstawicieli rodu nazwanych od tego imienia (por. Ezd 10:16)
 4. Imiona mogły się powtarzać - gdyż nieraz nadawano imię przodka potomkowi (1Kn 6:8, 12), Azariasz (1Kn 6:9, 13, 14) i Elkana (1Kn 6:34-36).

 

 

5. Cel rodowodów:

a. Do ustalenia obowiązków / przywilejów wynikających z prawa Mojżeszowego:

 1. do ustalenia przynależności plemiennej w celu podziału ziemi
 2. do ustalenia związków pokrewieństwa określających prawo dziedzicznej posiadłości
 3. małżeństwo lewirackie (Pwt 25:5, 6)
 4. wykup członka rodziny (Kpł 25:47-49)
 5. mściciel krwi (Lb 35:19)
 6. zapobieganie związkom krewniaczym, etc (Kpł 18:6-18)
 7. przywileje (np. kapłańskie por. Neh 7:63-65) (Wj 28:1-3; Lb 3:5-10)

b. Potwierdzenie obietnic i proroctw Boga, w tym najważniejszego - "potomka niewiasty" z Rdz
Stopniowe uściślenie:

 1. potomkowie Sema (Rdz 9:26, 27)
 2. potomstwo Abrahama (Rdz 17:19; Rz 9:7)
 3. Juda  (Rdz 49:10)
 4. Dawid (2Sm 7:12-16)
 5. Jezus, mesjasz - "potomek niewiasty"  (Jn 7:42)
  1. chcąc mieć prawo do tronu Mesjasz musiał się wywodzić z plemienia Judy , rodu Dawida
  2. by pełnić funkcję kapłańską - nie musiał być z rodu Lewiego  (Ps 110:1, 4; Heb 7:11-14).

   

6. Zachowane rodowody

 1. Przechowywano do początków naszej ery:
  1. każda rodzina widziała gdzie jest miasto praojca, por Łk 2:1-5
  2. Zachariasz, ,matka Zachariasza (Łk 1:5)
  3. Anna - plemię Aszera (Łk 2:36)
  4. Historyk Flawiusz:
   "Mając tedy taki rodowód, który przedstawiłem tak, jak znalazłem go zapisanym w dokumentach urzędowych, mogę nic sobie nie robić z tych, którzy starają się nas oczernić” (Autobiografia, 1, [1, 2, 6])
 2. Zniszczone przez Rzymian w roku 70 n.e. (źródło "Przeciw Apionowi", I, 7, 8 [30-38]; Wojna żydowska, II, XVII, 6 [426-428]; VI, VI, 3 [354])


data dodania: 2010.10.12 23:02    data edycji: 2013.01.16 01:26
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.Dodaj komentarz

Komentarz zostanie zatwierdzony po przeczytaniu przez administratora.

Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login