Strona główna » Biblia, Pismo Święte » Księgi biblijne » Biblia - Księgi

Księgi według chronologii biblijnej

Poniższe zestawienie prezentuje w porządku chronologicznym (według chronologii biblijnej),
księgi zestawione wedle ich pisarzy podawanych w Biblii:

kto spisał

kim był

zakończył

co spisał

Mojżesz pasterz, wódz, prorok

1473 p.n.e.

Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb, Powtórzonego Prawa (pięcioksiąg, Tora) Psalm 90, być może też 91
Jozue wódz

ok. 1450 p.n.e.

Jozuego
Samuel lewita, prorok

przed 1080 p.n.e.

Sędziów, Rut, część 1 Samuela
Gad prorok

ok. 1040 p.n.e.

część ostatnia 1 Samuela, 2 Samuela (z Natanem)
Natan prorok

ok. 1040 p.n.e.

jak wyżej (z Gadem)
Dawid pasterz, król

1037 p.n.e.

znaczna część Psalmów
synowie Koracha

część Psalmów
Asaf śpiewak
część Psalmów
Heman mędrzec
Psalm 88
Etan mędrzec
Psalm 89
Salomon król, mędrzec

ok. 1000 p.n.e.

większa część Przysłów, Pieśń nad Pieśniami, Kaznodziei, Psalm 127
Agur

Przysłów, rozdział 30
Lemuel prorok
Przysłów, rozdział 31
Jonasz prorok

ok. 844 p.n.e.

Jonasza
Joel prorok

ok. 820 p.n.e. (?)

Joela
Amos hodowca, prorok

ok. 804 p.n.e.

Amosa
Ozeasz prorok

po 745 p.n.e.

Ozeasza
Izajasz prorok

po 732 p.n.e.

Izajasza
Micheasz prorok

przed 717 p.n.e.

Micheasza
Sofoniasz książę, prorok

przed 648 p.n.e.

Sofoniasza
Nahum prorok

przed 632 p.n.e.

Nahuma
Habakuk prorok ok. 628 p.n.e. Habakuka
Abdiasz prorok

ok. 607 p.n.e.

Abdiasza
Ezechiel kapłan, prorok

ok. 591 p.n.e.

Ezechiela
Jeremiasz kapłan, prorok

580 p.n.e.

1 i 2 Królów, Jeremiasza, Lamentacje (Treny)
Daniel książę, prorok

ok. 536 p.n.e.

Daniela
Aggeusz prorok

520 p.n.e.

Aggeusza
Zachariasz prorok

518 p.n.e.

Zachariasza
Mardocheusz zarządca

ok. 475 p.n.e.

Estery
Ezdrasz kapłan, zarządca

ok. 460 p.n.e.

1 i 2 Kronik, Ezdrasza
Nehemiasz namiestnik

po 443 p.n.e.

Nehemiasza
Malachiasz prorok

po 433 p.n.e.

Malachaisza
Mateusz poborca, apostoł

ok. 41 n.e.

ew. Mateusza
Łukasz lekarz, misjonarz

ok. 61 n.e.

ew. Łukasza, Dzieje Apostolskie
Jakub brat Jezusa

przed 62 n.e.

List Jakuba
Marek misjonarz

ok. 60-65 n.e.

ew. Marka
Piotr rybak, apostoł

ok. 64 n.e.

1 i 2 List Piotra
Paweł apostoł, misjonarz

ok. 65 n.e.

1 i 2 List do Tesaloniczan, List do Galacjan, 1 i 2 List do Koryntian, List do Rzymian, List do Efezjan, List do Filipian, List do Kolosan, List do Filemona, List do Hebrajczyków, 1 i 2 List do Tymoteusza, List do Tytusa
Juda brat Jezusa

ok. 65 n.e.

Judy
Jan rybak, apostoł

ok. 98 n.e.

Objawienie, ew. Jana, 1, 2 i 3 List Jana

 

 

źródło, za zgodą: Ksiegi Biblii


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu