biblia - pismo święte - wiara

Dlaczego w Kościele Katolickim 10 przykazań jest inne niż w Biblii ?

czytano 187824 razy

Zapewne czytelnik ma na myśli katechetyczną wersję. Jednak ponieważ jest to posumowanie doktryny - warto sie przyjrzeć czemu wprowadzono zmiany lub ograniczenia do pełnego brzmienia 10 przykazań.

Przykazania

Cytat z Wyjścia 20:2- BT, wyd II

Katolicka wersja katechetyczna (źródło)

"wstęp":

Ja jestem Jahwe, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

Jam jest Pan Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

1

Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.

Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.

2

Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią!
Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył
, ponieważ Ja Jahwe, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą.
Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.

3

Nie będziesz wzywał imienia Boga twego, Jahwe, do czczych rzeczy, gdyż Jahwe nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy.

Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

4

Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram.  W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty.

Czcij ojca swego i matkę swoją.

5

Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.

Nie zabijaj.

6

Nie będziesz zabijał.

Nie cudzołóż.

7

Nie będziesz cudzołożył.

Nie kradnij.

8

Nie będziesz kradł.

Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

9

Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek.

Nie pożądaj żony bliźniego swego.

10

Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.

Ani żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest.

 

 

 

 

Pomijając kwestię usunięcia imienia Boga (chociaż bardzo ważną i dziwną -  bo nie postąpił tak Kościół Katolicki z innymi imionami występującymi w Biblii) - to rzucają sie  w oczy dwie istotne zmiany:

A. Brak drugiego przykazania

B.  Zmiana czwartego przykazania szabat , na święty dzień

 

1. Zmiany w słowach Boga
Co można powiedzieć o wprowadzaniu jakichkolwiek zmian w słowach Boga? Czy człowiek może zadecydować jakie sprawy są dla Niego ważniejsze niż On sam? Jest to zarówno nierozsądne jak i SPRZECZNE z nakazami Boga w tej sprawie:

 • Do słów Jego nic nie dodawaj, by cię nie skarał: nie uznał za kłamcę. (Prz 30:6)
 • Tych wszystkich rzeczy, przeze mnie nakazanych, pilnie będziesz przestrzegał, by je wykonać: niczego nie dodasz i niczego nie ujmiesz. (Pwt 13:1)
 • Mówiąc to, miałem na myśli, bracia, mnie samego i Apollosa, ze względu na was, abyście mogli zrozumieć, że nie wolno wykraczać ponad to, co zostało napisane, i niech nikt w swej pysze nie wynosi się nad drugiego. (1 Kor 4:6)
 • Jeżeli /Pismo/ nazywa bogami tych, do których skierowano słowo Boże - a Pisma nie można odrzucić. ( Jn  10:35)
 • Unikamy postępowania ukrywającego sprawy hańbiące, nie uciekamy się do żadnych podstępów ani nie fałszujemy słowa Bożego, lecz okazywaniem prawdy przedstawiamy siebie samych w obliczu Boga osądowi sumienia każdego człowieka. (2 Kor 4;2)

O tym, że zmiany te były istotne:

1. Kwestia bałwochwalstwa

Przykazanie DRUGIE było bardzo ważnym przykazaniem. Jak ważnym wskazuje wiele fragmentów Biblii (3 z nich):

 • Wj 34:17: Nie uczynisz sobie bogów ulanych z metalu.
 • Oz 13:2: A teraz grzeszą dalej: odlewają ze srebra posągi - bożków według swego pomysłu, to wszystko robota rzemieślników. Mówią: Należy im składać ofiary i ludzie całują cielce.
 • Iz 44: 9- 18: Wszyscy rzeźbiarze bożków są niczym; dzieła ich ulubione na nic się nie zdadzą; ich czciciele sami nie widzą ani nie zdają sobie sprawy, że się okrywają hańbą. Kto rzeźbi bożka i odlewa posąg, żeby nie mieć pożytku? Oto wszyscy czciciele tego bożka zawstydzą się; jego wykonawcy sami są ludźmi. Wszyscy oni niechaj się zbiorą i niech staną! Razem się przestraszą i wstydem okryją. Wykonawca posągu urabia żelazo na rozżarzonych węglach i młotami nadaje mu kształty; wykańcza je swoim silnym ramieniem; oczywiście, jest głodny i brak mu siły; nie pił wody, więc jest wyczerpany. Rzeźbiarz robi pomiary na drzewie, kreśli rylcem kształt, obrabia je dłutami i stawia znaki cyrklem; wydobywa z niego kształty ludzkie na podobieństwo pięknej postaci człowieka, aby postawić go w domu. Narąbał sobie drzewa cedrowego, wziął drzewa cyprysowego i dębowego - a upatrzył je sobie między drzewami w lesie - zasadził jesion, któremu ulewa zapewnia wzrost. To wszystko służy człowiekowi na opał: część z nich bierze na ogrzewanie, część na rozpalenie ognia do pieczenia chleba, na koniec z reszty wykonuje boga, przed którym pada na twarz, tworzy rzeźbę, przed którą wybija pokłony. Jedną połowę spala w ogniu i na rozżarzonych węglach piecze mięso; potem zajada pieczeń i nasyca się. Ponadto grzeje się i mówi: Hej! Ale się zagrzałem i korzystam ze światła! Z tego zaś, co zostanie, czyni swego boga, bożyszcze swoje, któremu oddaje pokłon i pada na twarz, i modli się, mówiąc: Ratuj mnie, boś ty bogiem moim! Tacy nie mają świadomości ani zrozumienia, gdyż mgłą przesłonięte są ich oczy, tak iż nie widzą, i serca ich, tak iż nie rozumieją.

Za oddawanie czci (w tym modlenie sie do nich) rzeźbom, posągom, obrazom ludzi lub zwierząt - groziła Izraelitom śmierć. I choć chrześcijan nie obowiązuje już Prawo Mojżeszowe (którego 10 przykazań było niewielka częścią*) - to zasady z wielu tych praw nadal są aktualne dla Chrześcijan i ich łamanie nie podoba sie Jahwe Bogu:

 • Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że Bóstwo jest podobne do złota albo do srebra, albo do kamienia, wytworu rąk i myśli człowieka. (Dz 17:29)
 • Albowiem oni sami opowiadają o nas, jakiego to przyjęcia doznaliśmy od was i jak nawróciliście się od bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu. (1Ts 1:9)

Apostoł Paweł dobitnie opisał postawę osób oddającym cześć wizerunkom:

 • Ponieważ, choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce. Podając się za mądrych stali się głupimi. I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów.(Rz 1:21-23)

3. Niektórzy twierdzą, że 1 i 2 przykazanie są tym samym.
Dając ten SZCZEGÓŁOWY zapis w postaci drugiego przykazania Stwórca WYRAŻNIE wskazał co nie cieszy się Jego uznaniem. Tak by nie było WĄTPLIWOŚCI w tej sprawie. Patrz też pkt. 2

4. Podział
Skąd wiadomo, że podany podział na przykazania jest właściwy.
Taki podział był uznawany za naturalny, pisał miedzy innymi o tym Józef Flawiusz (Dawne dzieje Izraela, III, V, 5). Dopiero Augustyn i inni - połączyli ze sobą przykazania dotyczące obcych bogów oraz sporządzania wizerunków; by zachować liczbę 10 przykazań , podzielili jedno z przykazań na dwa.

Ponadto jeśli nawet przyjmiemy inny podział niż podany przeze mnie - to nic nie zmienia istoty i BARDZO ważnych nakazów podanych w drugim przykazaniu.


Przejdźmy do zmiany w 4 przykazaniu.
Wbrew pozorom jest ona istotna. Brzmienie 4 przykazania wyraźnie wskazywało na obchodzenie konkretnego Święta Żydowskiego: "Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić."
Jahwe Bóg ustanowił  to święto miedzy sobą a narodem Izraelskim. Chrześcijan nie obowiązuje szabat !

Podsumowując: Chrześcijan nie obowiązuje Prawo Mojżeszowe (którego 10 przykazań było częścią ) - jednak ZASADY tam podane uczą ich co podoba się Bogu Jahwe.

Czy wprowadzone zmiany są istotne z punktu oddawania czci jedynemu prawdziwemu Bogu (J17:3) - Jahwe? Każdy z czytelników sam musi to ocenić biorąc pod uwagę wersety Biblijne.

 

 


 

Komentarz do podziału podanego przeze mnie:

Przykazanie 6-8: W takiej kolejności - od najcięższego do najlżejszego przestępstwa wobec bliźniego - prawa te występują w tekście masoreckim. W niektórych manuskryptach greckich (kodeksy: aleksandryjski i ambrozjański) kolejność jest następująca: morderstwo, kradzież, cudzołóstwo; u Filona (O dekalogu, 51): cudzołóstwo, morderstwo, kradzież; w Kodeksie watykańskim: cudzołóstwo, kradzież, morderstwo

Podany powyżej podział, podany w Wyjścia 20:2-17, można nazwać naturalnym. Taki sam podał Józef Flawiusz, historyk żydowski z I w. n.e. (Dawne dzieje Izraela, III, V, 5), oraz żyjący w tych samych czasach filozof żydowski Filon (O dekalogu, 51)

 

 

 

-------

Przypisy:

* I również nie najważniejszą. Najważniejszą cześć prawa Mojżeszowego wyraźnie wskazał Jezus Chrystus (najważniejsze przykazania):

 • Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie.
  Mt 22:34-40

Warto zaznaczyć, iż Jezus cytował z Pwt 6:5:

 • Będziesz miłował twojego Boga, Jahwe, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił.

 

 data dodania: 2011.07.27 00:53    data edycji: 2022.11.15 18:35
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.
komentarzy: 1         Dodaj komentarz

2018-01-17 21:54 | Eric

chyba jest "nie morduj" a nie "nie zabijaj" ???

-------------

redaktor:
cytat jest z "BT, wyd II". I nie na tym się skupia ten artykuł, choć uwaga słuszna.Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login