biblia - pismo święte - wiara

Jak prawdziwi chrześcijanie odzwierciedlają \"mądrość z góry\" ?

czytano 5091 razy

Jak wiemy  mądrość - to wprowadzanie wiedzy w czyn. A \"mądrość z góry\" to mądrość Boga jaką przekazał nam na kartach Biblii. Jak zatem możemy odzwierciedlać tę mądrość?


 Podobne pytanie zadał uczeń Jakub w swoim liście, zobaczmy Jakuba 3:13:
\" Kto wśród was jest mądry i odznacza się zrozumieniem? Ten niech swym szlachetnym postępowaniem pokaże swe uczynki z łagodnością właściwą mądrości.

o jakie uczynki chodzi?  w wersecie 17 wyjaśnia:
\"Ale mądrość z góry jest przede wszystkim nieskalanie czysta, następnie usposobiona pokojowo, rozsądna, gotowa okazać posłuszeństwo, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, nie czyni stronniczych wyróżnień, nie jest obłudna.\"

Mądrość jest nieskalanie czysta. Chrześcijanie chcąc odzwierciedlać mądrość z góry muszą więc zachowywać czystość moralną i duchową - jak napisał Paweł w 2Kor 7:11 \"pod każdym względem\" . Ten element to fundament mądrości - bo Jakub zaznaczył \"przede wszystkim\" nieskalanie czysta\". Dopiero zachowując tę czystość możemy zabiegać o kolejne elementy mądrości, jak pisze Jakub następnie - i wymienia kolejne uczynki mądrości.

Mądrość jest usposobiona pokojowo - pokój ten należy zachowywać ze wszystkimi - jak podkreślono to w Hebr 12:14 - a nie tylko w zborze.

Jako kolejną cechę Jakub wymienia rozsądek. Grecki wyraz tłumaczony tu na rozsądek sprawia trudności przy tłumaczeniu. Tłumacze oddają go poprzez takie sformułowania jak :  łagodna, wyrozumiał, życzliwa. Choć dosłowne tłumaczenie mogło by brzmieć \"ustępliwa\". Ustępliwy człowiek nie upiera się przy literze prawa ani nie stawia na swoim - chętnie słucha innych i gdy to stosowne, ustępuje, spełniając ich życzenia.
Być może dlatego jako kolejną cechę mądrości Jakub podaje: \"gotowa okazać posłuszeństwo\". Wg pewnego biblisty ten zwrot jest często używany w odniesieniu do dyscypliny wojskowej , kryje w sobie sens \"łatwo dający sie przekonać i podporządkowany\". Więc kierowanie sie mądrością z góry w tym aspekcie oznacza , że osoba taka ochoczo podporządkowuje sie temu co mówi Biblia. Ponadto, daje się skorygować Biblii - jeśli ktoś wykaże na jej podstawie, że zajęła niewłaściwe stanowisko lub wyciągnęła błędne wnioski.


Dalej czytamy, że mądrość z góry jest: pełna miłosierdzia i dobrych owoców.  Jak wykazał Jezus w przypowieści o Samarytaninie miłosierdzie to troska o innych wyrażona konkretnym działaniem. Zdając sobie sprawę z tego, że dzisiaj wiele osób, żyje w zaślepieniu lub niewiedzy co do:  Stwórcy, jego zamierzenia, czy rad biblijnych - nasze miłosierdzie powinno przejawiać się poprzez dzielenie się z nimi dobrą nowiną o Królestwie Bożym.
W Gal 6:10 czytamy, że powinniśmy wyświadczać dobro zwłaszcza tym, którzy są z nami spokrewnieni w wierze. Jak możemy to robić? Poprzez praktyczną pomoc np. osobom starszym czy siostrom lub braciom samotnie wychowującym dzieci..

Kolejnym aspektem przejawiania mądrości jest : brak stronniczych wyróżnień . Nie powinniśmy więc kierować się uprzedzeniami rasowymi czy dumą narodową.  Nie powinniśmy również patrzyć z góry czy faworyzować kogokolwiek z powodu jego wykształcenia, zamożności czy też np. funkcji w zborze.

Ostatnią cechą mądrości wymienioną przez Jakuba w omawianym wersecie jest : brak obłudy. Greckie słowo tłumaczone na \"obłudnik\" może oznaczać aktora grającego jakaś rolę. W starożytności aktorzy występowali w maskach - dlatego wyraz ten może odnosić sie do osoby dwulicowej, udającej kogoś kim naprawdę nie jest. Chcąc zatem uniknąć obłudy powinniśmy pracować nad szczerymi pobudkami - tak by nasze działania wobec współwyznawców czy tez osób z zewnątrz były zgodne z tym co o nich myślimy.  Pożyteczna tu jest rada Piotra, który wskazał , że \"nieobłudne uczucie braterskie\" rozwiniemy dzięki \"posłuszeństwu prawdzie\". (to myśl zawarta w 1P 1:22)

Odzwierciedlamy więc mądrość z góry przez postępowanie zgodnie z uczynkami właściwymi mądrości, co podkreślił Jezus słowami zanotowanymi w Mt 11:18: \"Niemniej mądrość potwierdza swą prawość swoimi dziełami\"

 data dodania: 2010.07.18 02:16    data edycji: 2011.12.27 19:06
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.

Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login