biblia - pismo święte - wiara

Prawdziwy Bóg - stwórca wszystkiego i wszystkich

czytano 6780 razy

(Jana 17:3) To znaczy życie wieczne: ich poznawanie ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz tego, któregoś posłał, Jezusa Chrystusa. NW

 

Co mówił Jezus:

 • Jezus wyraźnie oddziela siebie od TEGO prawdziwego Boga:
  Jezus powiedział wmodlitwie: „Ojcze, (...) to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa" (Jana 17:1-3, BT)

 • Jezus mówi że największym przykazaniem jest miłowanie Boga Jahwe:
  Mt 22:37, BT: On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem.
  O jakiego Boga chodzi?
  Dyskusja była toczona z Izraelitami, którzy jak Jezus uznawali tylko jednego Boga - Jahwe /Jehowę. Jezus cytował z Księgi Pwt Prawa 6:5, BT: Będziesz miłował Boga twojego, Jahwe, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił.
 • Jezus podkreślił komu należy oddawać "pokłon":
  " Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz."
  Jezus swoją wypowiedź oparł o Pwt 5:9: NW: "Nie wolno ci kłaniać się im ani dać się namówić do służenia im, gdyż ja, Jehowa, twój Bóg, jestem Bogiem wymagającym wyłącznego oddania.(...)"
  Warto zaznaczyć, że kuszenie Jezusa nie miałby zupełnie sensu jeśli byłby TYM Bogiem (Jahwe /Jehową).
  1. Nierozsądne by było kuszenie Boga
  2. Odpowiedź Jezusa nie miałaby sensu (szatan nakłania Jezusa by oddał mu cześć, a Jezus odpowiada, ze tylko Bogu służyć należy - (jeśli byłby TYM Bogiem to: mówiłby , że tylko sobie może oddawać pokłon)
 • Jezus jest osobą , która informacje otrzymała od Ojca:
  " Wszystko przekazał Mi Ojciec mój." Mt 11:27 BT (Bóg nie musi nic sobie przekazywać)
  Wysławia Go za jego mądrość:
  " W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. (Mt 11:25, BT)"
 • Jezus potwierdza, ze jest SŁUGĄ posłanym przez Boga:
  Oto mój Sługa, którego wybrałem; Umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie. Położę ducha mojego na Nim, a On zapowie prawo narodom. (Mt 12:18)
  Jezus cytuje z Iz 42, Prorok wyraźnie podaje czyim sługą jest ten posłany:
  "Ja , Jahwe, powołałem Cię słusznie. ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów" Iz 42,6, BT, wII
  Bóg w dalszej części podkreśla swoją sprawczą rolę we wszystkich tych działaniach dotyczących sługi i przymierza: " Ja, któremu na imię jest Jahwe, chwały mojej nie odstąpię innemu, ani czci mojej bożkom" Iz 42,8, BT, wII
 • Jezus podkreśla, że jest Mesjaszem (pomazańcem Boga, Jahwe)
  Żydzi wyczekiwali mesjasza zapowiedzianego przez proroków Jehowy. Jak wyżej wykazałem (Mt 12:18). To Jehowa Bóg wybrał sługę.
  "Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego." (Mt 16:16):
  Bogiem żywym był dla Piotra Jehowa Bóg (Pwt 5:25-27, BT wyd II, NW) ("(...)Boga żywego, Jehowy Zastępów, naszego Boga" Jer 23:36. NW)
  W żadnym fragmencie Biblii mesjasz/pomazaniec nie jest utożsamiany a Bogiem Jehową. Jest to osoba , którą Jehowa wybrał, namaścił, etc.
  (por Mt 26:63-64)
 • Jezus podkreśla, że jest SYNEM Boga
  Sposób użycia tego terminu wskazuje na odrębność tych osób.
  Aniołowie, powołani do istnienia przez Boga, są Jego synami (Hi 1:6; 38:7). Podobnie Adam, jako Jego stworzenie, był „synem Bożym" (Łk 3:38). „Synami Najwyższego" nazwano też sędziów iwładców izraelskich - bo choć popełniali wykroczenia imieli być skarceni, to piastowali urzędy reprezentujące władzę Boga (Ps 82:6). Poza tym mianem „synów Bożych" określono osoby, które Jehowa wybrał na współdziedziców swego Syna, Jezusa Chrystusa (Rz 8:14-17).
  Co ciekawe również użycie przez Jezusa terminu "syn" (w odniesieniu do Boga) wskazuje na osoby oddające mu we właściwy sposób cześć: (...) wciąż miłujcie swych nieprzyjaciół iczyńcie dobrze (...) ibędziecie synami Najwyższego(...) (Mt 6:35, NW)
  Termin "Najwyższy" Żydzi oczywiście odnosili do jedynego prawdziwego Boga: Ps 83:19: aby wiedziano, że ty, który masz na imię Jehowa, ty sam jesteś Najwyższym nad całą ziemią.
 • Ojciec jest głównym decydującym
  " (...)Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale [dostanie się ono] tym, dla których mój Ojciec je przygotował." Mt 20:23 (por. Mt 26:53)
 • Jezus przychodzi w imię Jehowy
  por Mt 23:39 z pS 118:26 BT, wyd II
 • Ojciec wie więcej niż Jezus
  Mt 24:36
 • Jezus modli sie do Ojca
  Mt 26:39: I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty.
  tak też uczył - by modlić sie do Ojca: Mt 6:8-9:
  Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje!
  (por Mt 26:42)

Ze wszystkich Ewangelii wynika, że Jezus był tym, który został posłany przez Boga Izraelitów - Jehowę Boga, wskazywał na proroctwa o nim mówiące. Jezus uczył jak sie modlić do tego Boga, jak postępować by mu sie podobać. Wskazywał nadrzędną rolę Boga w swoich działaniach (jako zależny, posłany, ten , który otrzymał od Boga).

 

 

Co mówili pierwsi Chrześcijanie o Bogu

W Dziejach apostolskich znajdziemy kilka znaczących informacji o prawdziwym Bogu.

O jakim Bogu nauczali:

1.  Dz 2:14-26

 • Spełnia sie przepowiednia Joela, który pisał o przepowiedni Jahwe (w16)
 • Ten Bóg -potwierdził posłannictwo Jezusa (w 22) cudami
 • Z woli Boga -> Jezus (w 22)
 • Ten Bóg go wskrzesił (w 24)
 • Bóg - Dawida , Króla Żydowskiego (w29, 30)
 • Jezusa - wskrzesił właśnie TEN Bóg (w32)
 • Jezus zasiadł po prawicy TEGO Boga (w33)
 • Bog Izraela uczynił Jezusa Panem i Mesjaszem (w 36)

2. Dz 3: 12- 26

 • Bóg Abrahama, Izaaka (w 13)-> Jehowa
 • Bóg wskrzesił Sługę Swego - Jezusa (w.13, 15, 26)
 • Bóg Izraela spełnił co zapowiedział (w.18,22)
 • Bóg posłał Mesjasza (w20, 22)
 • TEN Bóg zawarł z nim i przymierze (w. 25) (np. Rdz 15:18: Wowym dniu Jehowa zawarł zAbramem przymierze; Pwt 5:3 : Nie znaszymi praojcami zawarł Jehowa to przymierze, lecz znami, znami wszystkimi, którzy tu dziś żywi jesteśmy.)

3. Dz 7:1-49

 • Bóg Abrahama, (w.2-7)-> Jehowa (Wj 3:15: ‚Jehowa, Bóg waszych praojców, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka iBóg Jakuba)
 • Ten Bóg zawarł z nimi przymierze (w.8) -> Jehowa Jehowa (Pwt 5:3 : Nie znaszymi praojcami zawarł Jehowa to przymierze, lecz znami, znami wszystkimi, którzy tu dziś żywi jesteśmy.)
 • Bóg - Jakuba (w. 9-16) -> Jehowa
 • Bóg - Mojżesza (w.17-38) -> Jehowa (Kpł 18:1-2: IJehowa rzekł jeszcze do Mojżesza, mówiąc: „Przemów do synów Izraela ipowiedz im: ‚Jam jest Jehowa, wasz Bóg)
 • Świątynia Boga Izraela (w. 44-49) -> Jehowy (1 Krl 7:1: " przystąpił do budowy domu dla Jehowy")

4.  Dz 10: 34-48 (mowa do pogan)

 • Bóg namaścił (w38), wskrzesił (w.40) Jezusa
 • Bóg ustanowił Jezusa sędzią (w42)

5. Dz 13:13-41

 • Izraelici, którzy Boją sie Boga (w16)-> Jehowy
 • Bóg dał im królów (w.21,22), proroków (w.20)
 • wyprowadził ten Bóg - Jezusa (w.23)
 • Bóg wskrzesił Jezusa (w.30)
 • to dobra nowina ( o wskrzeszeniu Jezusa) dana Izraelitom przez ich BOGA (w30-33)

Z wszystkich tych wersetów wyraźnie wynika, ze nauczali o Bogu Izraela - Jehowie. Tym Bogu , który dał im prawo, proroków - proroctwa o mesjaszu. Bogu, który dał Jezusa, który go namaścił i wskrzesił. Bogu Jehowie, który stał sie Bogiem wszystkich narodów.

 

O kim Pisał Paweł

Paweł napisał o Bogu Chrześcijan, że dla nich jest jedne Bóg, i wyraźnie oddzielił osobę Boga (jednego) od osoby Pana Jezusa:

 

 • 1 Kor. 8:5, 6 (BT): „Achoćby byli na niebie ina ziemi tak zwani bogowie - jest zresztą mnóstwo takich bogów ipanów - dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, od którego wszystko pochodzi idla którego my istniejemy, oraz jeden Pan Jezus Chrystus, przez którego wszystko się stało idzięki któremu także my jesteśmy". (Ojca przedstawiono tutaj jako „jednego Boga" chrześcijan, mającego inną rangę niż Jezus Chrystus).

 

 

Bóg Izraelitów - Jehowa, stał sie Bogiem wszystkich narodów.

Bogiem Izraela był Jahwe / Jehowa:

 • Pwt 6:4-5, BT:
  Słuchaj, Izraelu, Jahwe jest naszym Bogiem, Jahwe jedyny
  Będziesz miłował Boga twego, Jahwe...
 • Pwt: 14:1-2, NW:
  „Jesteście synami Jehowy, waszego Boga. Nie wolno wam robić nacięć na sobie ani robić łysiny na swych czołach ze względu na zmarłego. Jesteś bowiem ludem świętym dla Jehowy, twego Boga, iJehowa wybrał cię, abyś był jego ludem, szczególną własnością, ze wszystkich ludów, które są na powierzchni ziemi.

Staje sie on Bogiem wszystkich narodów:

 • Rz 3:29-30:
  A czyż jest On tylko Bogiem Żydów? Czyż nie także ludzi z narodów? Tak, również ludzi z narodów, skoro istotnie jeden jest Bóg, który obrzezanych uzna za prawych na podstawie wiary...

Więc naszym Bogiem jest Bóg - Jahwe /Jehowa, który ustanowił Chrystusa darem ofiarnym (Rz 3:24-25).

 

 

Co Bóg mówi sam o Sobie
Cytaty wg NW. W innych przekładach np. Katolickie wydanie Biblii Tysiąclecie( wyd. II) zamiast formy imienia Boga "Jehowa" - jest używane "Jahwe".

W Księdze Izajasza 43:10 Jehowa oznajmia:

 • „Przede mną Boga nie stworzono i po mnie się go nie stworzy" (Bw).

Ma imię i jest najwyższy:

 • Ps 83:19: aby wiedziano, że ty, który masz na imię Jehowa,

ty sam jesteś Najwyższym nad całą ziemią.

Jest naprawdę Bogiem:

 • Jer 10:10-11
  Lecz Jehowa naprawdę jest Bogiem. Jest Bogiem żywym iKrólem po czas niezmierzony. Zpowodu jego oburzenia zakołysze się ziemia, ażaden znarodów nie ostoi się wobec jego potępienia. Oto, co im powiecie: „Bogowie, którzy nie uczynili niebios iziemi, znikną zziemi ispod tych niebios".

Jest Jedynym Bogiem prawdziwym:

 • Iz 43; 11-13
  Ja, właśnie ja jestem Jehowa, aoprócz mnie nie ma wybawcy.

Ja oznajmiłem i wybawiłem, i sprawiłem, że to usłyszano, gdy nie było wśród was obcego boga. Wy zatem jesteście moimi świadkami - brzmi wypowiedź Jehowy - a ja jestem Bogiem. I przez cały czas jestem ten sam; i nie ma nikogo, kto by wyzwolił z mojej ręki. Przystąpię do działania - i któż może ją zawrócić?"

 

Podsumowanie.

Wierzysz, że jest jeden Bóg? Czynisz bardzo dobrze. (Jak 2:19)

 

 

 data dodania: 2010.07.11 01:57    data edycji: 2011.09.19 00:40
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.

Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login