biblia - pismo święte - wiara

PIEKŁO - jest to słowo użyte w niektórych tłumaczeniach do oddania hebrajskiego szeol i greckiego hades, oraz hebr. gehenna  - by więc ustalić co ono oznacza musimy poznać bliżej te trzy terminy.

Szeol

hebr. szeʼòl  - tłumacze oddają: „grób”,  „przepaść”, „głęboki dół” i „ziemia”, „kraina umarłych”, „otchłań”, „podziemie”, „piekło”, „Szeol”
- wywodzi się on od czasownika szaʼál — „pytać; prosić”*

Użycie w Biblii:

 1. Słudzy Boga zstępują do Szeolu:
  • Jakub do Szeolu (Rzd 37:35)
  • Hiob prosi Hi 14:12-15
 2. W Szeolu nie ma działania, myślenia, uczuć - stan niebytu - Kazn 9:5-10
 3. Nie wspomina sie Boga w Szeolu Ps 6:4-5
 4. Bóg może wyprowadzić z Szeolu 1Sm 2:6
 5. Owce do szeolu (?spr) - Ps 49:14

 

Słudzy Boga wędrują do Szeolu. A ponieważ to stan niebytu - nie wspominają tam Boga (Por Iz 38:17-19)

 

Hades**

gr. háides  - tłumacze oddają: „piekło”, „piekielne”, „otchłań”, „kraina umarłych”
- prawdopodobnie należałoby oddać ten termin jako "miejsce, którego nie widać"

Co w rzeczywistości oznacza  słowo hades?

 1. Hades jest greckim odpowiednikiem hebr. Szeol (Łk Dz 2:27 tłumacząc Ps 16:10)
 2. Kontekst w Biblii:
  1. Miasto (ludzie tworzący miasto) zejdzie do Hadesu - Mt 11:23, Łk 10:15
   - w dniu Sądu w Hadesie -> Obj 20:13
  2. Hades nie przemoże zboru Chrystusa - Mt 16:18 -> Iz 38:10 Wierny Ezechiasz w bramy Szeolu
   - bo chociaż umierają mają nadzieje na zmartwychwstanie, jak miało to miejsce z Jezusem
  3. Przypowieść - bogacz po śmierci w Hadesie - Łk 16:23
  4. Dusza w Hadesie pozostawiona - Dz 2:27, por Dz 2:31
   - po trzech dniach Chrystus zmartwychwstał DO ŻYCIA
  5. Ma klucze śmierci i Hadesu - Obj 1:18
  6. Za śmiercią podąża hades - Obj 6:8
  7. Hades wydaje umarłych Obj 20:13
   - na sąd - Mt 11:23
  8. Hades i śmierć wrzucono do jeziora ognia - Obj 20:14
   - unicestwienie śmierci i hadesu

Jeśli ogień miał być wieczny - to dlaczego hades/ szeol  - zostaje unicestwiony? Obj 20:14
Jeśli hades/piekło to kara (czyli juz wydany sąd) - to po co sądzić ludzi z hadesu / szeolu  ponownie? (Obj 20:13)

Gehenna

géenna  - tłumacze oddają: "piekło”, „piekielny”
-  gr. forma hebr. wyrażenia Ge Hinnòm: „Dolina Hinnoma”

 

Czym była dolina Hinnoma?

Dolina leżąca na pd. i pd. zach. od Jerozolimy. Niektórzy Królowie judzcy dopuszczali sie w niej bałwochwalstwa , w tym składania ofiar ludzkich - palenie w ogniu (2Kn 28:1, 3; 33:1, 6; Jer 7:31, 32; 32:35). Król Jozjasz położył kres tym praktykom (2Kl 23:10).

W pewnym proroctwie Bóg zarządził, że Dolina Hinnoma ma posłużyć za miejsce pochówku*** ( Jer 19 rozdział -> por Jer 31:40).

Jak podają inne źródła - Dolina Hinnoma stała się w końcu wysypiskiem śmieci:

 • Dawid Kimchi (ok 1200 r), omawiając Ps 27:13, opisał „Gehinnom”: „Jest to miejsce na terenie przyległym do Jerozolimy, miejsce doprawdy obrzydliwe; wrzucano tam nieczystości i trupy. Zawsze płonął tam ogień, w którym spalały się te śmieci oraz trupie kości. Dlatego wyrok czekający niegodziwców jest w przenośni nazywany Gehinnom”.
  (w Mt 5:30 przekład Phillipsa oddaje słowo géenna jako „sterta śmieci”)  

Gehenna w NT / Chrześcijańskich Pismach Greckich:

 1. podleganie pod ognistą Gehhenne (Mt 5:22)
 2. ciało w Gehennie (Mt 5:30)
 3. i dusza i ciało w gehennie (Mt 10:28)
 4. władza wrzucenia do Gehenny (Łk 12:5)
 5. podleganie gehennie (Mt 23:15)
 6. sąd Gehenny (Mt 23:33)
 7. wrzucenie do ognistej Gehenny ( Mt18:9; Mk 9:43-47)
 8. czerw nie umiera, ogień nie jest gaszony (Mk 9:47-48)
 9. język zapalany przez gehennę (Jak 3:5-10)
 10. Dodatkowe informacje: Czy Bóg będzie męczył ludzi po smierci ?

 

W odróżnieniu od Hadesu - nigdzie Biblia nie wspomina by z gehenny możliwe było zmartwychwstanie. Zgodnie z symbolicznym znaczeniem tej nazwy (miejsce pochowku trupów, śmieci) - podleganie gehennie jest równoznaczne z unicestwieniem (bez nadziej na zmartwychwstanie). Rozsądne jest też wówczas utożsamienie JEZIORA OGNIA z gehenną. Śmierć i Hades maja być wrzucone do JEZIORA OGNIA - czyli maja być unicestwione.

Podsumowanie:

Z hadesu/szeolu można więc wyjść - zmartwychwstać. Ponadto wierni słudzy boga zstępowali do Szeolu. Szeol to stan niebytu.
Wskazuje to na rozumienie tego terminu jako symbolicznego "grobu", "krainy umarłych".

Natomiast gehenna to symbliczne miejsce wiecznej zagłady - dlatego NIEPRAWIDŁOWE jest oddawanie przez tłumaczy słowa gehenna i szeol - tym samym słowem (piekło). Są to dwa różne terminy.

 

Przypisy

A Compendious Hebrew Lexicon (Cambridge 1811, s. 148) Samuel Pike pisze o Szeolu, że jest to „wspólne miejsce pobytu lub kraina zmarłych, nazwana tak ze względu na nienasycenie grobu, który niejako zawsze prosi, wręcz domaga się o więcej”.

Collier’s Encyclopedia (1986, t. 12, s. 28) tak skomentowano oddawanie go w przekładach biblijnych przez „piekło”: „Ponieważ w czasach starotestamentowych Szeol oznaczał po prostu miejsce pobytu zmarłych, bez podziału na dobrych i złych, słowo ‚piekło’, tak jak się je dziś pojmuje, nie jest najtrafniejszym tłumaczeniem”.


**W Septuagincie, będącej greckim przekładem Pism Hebrajskich (od Rodzaju do Malachiasza), „Hades” występuje 73 razy, z czego 60 razy jest tłumaczeniem hebrajskiego słowa szeʼòl, transkrybowanego w wielu współczesnych przekładach na Szeol. „Hades” jest zatem greckim odpowiednikiem terminu „Szeol”, co jednoznacznie wykazał Łukasz, który w Dziejach Apostolskich, pisanych pod natchnieniem Bożym, przetłumaczył Psalm 16:10, cytowany przez Piotra (Dz 2:27). Z drugiej strony dziewięć nowożytnych przekładów Chrześcijańskich Pism Greckich na język hebrajski oddaje „Hades” wyrazem „Szeol” w Objawieniu 20:13, 14, a przekład syryjski używa pokrewnego słowa Sziul.


*** Ale nie palenia żywych ludzi w ogniu. Swoją opinie na ten temat Bóg wyraził słowami z Jer 7:31 oraz 32:35:

" I powznosili wyżyny Tofet w dolinie syna Hinnoma, aby palić swych synów i swe córki w ogniu, czego nie nakazałem i co nie zrodziło się w moim sercu"

 

 data dodania: 2010.08.05 04:12    data edycji: 2012.06.09 23:37
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.

Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login