biblia - pismo święte - wiara

Berejczycy

czytano 4790 razy

Co się zaś tyczy Berejczyków, to o owych czytamy: "którzy przyjęli słowo z całą ochoczością [gr. < prothumias >; rdzenny < prothumia >], co dzień osądzając [gr. < anakrinontes >; rdzenny < anakrino >] — Pisma [gr. < tas grafas >, rdzenny < ho grafe >] czy ma_się to tak.". Użyty tutaj termin grecki od rdzennego < anakrino > może oznaczać: "analityczne egzaminowanie, osądzanie i przesłuchiwanie w sprawach sądowych, badanie wnikliwe, dociekanie, rozpatrywanie w postępowaniu, dowiadywanie się w oparciu o materiał dowodowy i świadków".
Zaś termin od rdzennego < prothumioa >, to: "ochoczość, gotowość , chętne nastawienie [umysłu i ciała]", a wszak czytamy bardziej dobitnie, iż: "z całą [gr. < meta pases >] ochoczością".
Od rdzennego greckiego < grafe > [w Dziejach Ap 17:11 jest zapis z rodzajnikiem], mamy następujące miejsca w greckim tekście "NT" --
[Ewangelia] wg Mateusza 21:42; 22:29; 26:54, 56; [Ewangelia] wg Marka 12:10, 24; 14:49; [Ewangelia] wg Łukasza 4:21; 24:27, 32, 45; [Ewangelia] wg Jana 2:22; 5:39; 7:38, 42; 10:35; 13:18; 17:12; 19:24, 28, 36, 37; 20:9; Dzieje Apostolskie 1:16; 8:32, 35; 17:2, 11; 18:24, 28; [List] do Rzymian 1:2; 4:3; 9:17; 10:11; 11:2; 15:4; 16:26; 1 [List] do Koryntian 15:3, 4; [List] do Galacjan 3:8, 22; 4:30; 1 [List] do Tymoteusza 5:18; 2 [List] do Tymoteusza 3:16; [List] Jakuba 2:8, 23; 4:5; 1 [List] Piotra 2:6; 2 [List] Piotra 1:20; 3:16. Razem: 50 miejsc w 50 wersetach.
W do Rzymian 1:2 czytamy wyraziście o "świętych Pismach".
We wszystkich tych tekstach niedwuznacznie mamy odniesienia do Ksiąg Pisma Świętego; takoż i sam Jezus przytaczał, 'co o nim było napisane w Pismach' - wg Łukasza 24:27, 32, 44, 45.

 data dodania: 2010.09.15 05:26
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.

Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login