biblia - pismo święte - wiara
Trójca

O jakim Bogu naucza Jezus

czytano 4548 razy

Co mówił Jezus:

 • Jezus wyraźnie oddziela siebie od TEGO prawdziwego Boga:
  Jezus powiedział wmodlitwie: „Ojcze, (...) to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa" (Jana 17:1-3, BT)
 • Jezus mówi że największym przykazaniem jest miłowanie Boga Jahwe:
  Mt 22:37, BT: On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem.
  O jakiego Boga chodzi?
  Dyskusja była toczona z Izraelitami, którzy jak Jezus uznawali tylko jednego Boga - Jahwe /Jehowę. Jezus cytował z Księgi Pwt Prawa 6:5, BT: Będziesz miłował Boga twojego, Jahwe, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił.
 • Jezus podkreślił komu należy oddawać "pokłon":
  " Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz."
  Jezus swoją wypowiedź oparł o Pwt 5:9: NW: "Nie wolno ci kłaniać się im ani dać się namówić do służenia im, gdyż ja, Jehowa, twój Bóg, jestem Bogiem wymagającym wyłącznego oddania.(...)"
  Warto zaznaczyć, że kuszenie Jezusa nie miałby zupełnie sensu jeśli byłby TYM Bogiem (Jahwe /Jehową).
  1. Nierozsądne by było kuszenie Boga
  2. Odpowiedź Jezusa nie miałaby sensu (szatan nakłania Jezusa by oddał mu cześć, a Jezus odpowiada, ze tylko Bogu służyć należy - (jeśli byłby TYM Bogiem to: mówiłby , że tylko sobie może oddawać pokłon)
 • Jezus jest osobą , która informacje otrzymała od Ojca:
  " Wszystko przekazał Mi Ojciec mój." Mt 11:27 BT (Bóg nie musi nic sobie przekazywać)
  Wysławia Go za jego mądrość:
  " W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. (Mt 11:25, BT)"
 • Jezus potwierdza, ze jest SŁUGĄ posłanym przez Boga:
  Oto mój Sługa, którego wybrałem; Umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie. Położę ducha mojego na Nim, a On zapowie prawo narodom. (Mt 12:18)
  Jezus cytuje z Iz 42, Prorok wyraźnie podaje czyim sługą jest ten posłany:
  "Ja , Jahwe, powołałem Cię słusznie. ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów" Iz 42,6, BT, wII
  Bóg w dalszej części podkreśla swoją sprawczą rolę we wszystkich tych działaniach dotyczących sługi i przymierza: " Ja, któremu na imię jest Jahwe, chwały mojej nie odstąpię innemu, ani czci mojej bożkom" Iz 42,8, BT, wII
 • Jezus podkreśla, że jest Mesjaszem (pomazańcem Boga, Jahwe)
  Żydzi wyczekiwali mesjasza zapowiedzianego przez proroków Jehowy. Jak wyżej wykazałem (Mt 12:18). To Jehowa Bóg wybrał sługę.
  "Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego." (Mt 16:16):
  Bogiem żywym był dla Piotra Jehowa Bóg (Pwt 5:25-27, BT wyd II, NW) ("(...)Boga żywego, Jehowy Zastępów, naszego Boga" Jer 23:36. NW)
  W żadnym fragmencie Biblii mesjasz/pomazaniec nie jest utożsamiany a Bogiem Jehową. Jest to osoba , którą Jehowa wybrał, namaścił, etc.
  (por Mt 26:63-64)
 • Jezus podkreśla, że jest SYNEM Boga
  Sposób użycia tego terminu wskazuje na odrębność tych osób.
  Aniołowie, powołani do istnienia przez Boga, są Jego synami (Hi 1:6; 38:7). Podobnie Adam, jako Jego stworzenie, był „synem Bożym" (Łk 3:38). „Synami Najwyższego" nazwano też sędziów iwładców izraelskich - bo choć popełniali wykroczenia imieli być skarceni, to piastowali urzędy reprezentujące władzę Boga (Ps 82:6). Poza tym mianem „synów Bożych" określono osoby, które Jehowa wybrał na współdziedziców swego Syna, Jezusa Chrystusa (Rz 8:14-17).
  Co ciekawe również użycie przez Jezusa terminu "syn" (w odniesieniu do Boga) wskazuje na osoby oddające mu we właściwy sposób cześć: (...) wciąż miłujcie swych nieprzyjaciół iczyńcie dobrze (...) ibędziecie synami Najwyższego(...) (Mt 6:35, NW)
  Termin "Najwyższy" Żydzi oczywiście odnosili do jedynego prawdziwego Boga:
  Ps 83:19: aby wiedziano, że ty, który masz na imię Jehowa, ty sam jesteś Najwyższym nad całą ziemią.
 • Ojciec jest głównym decydującym
  " (...)Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale [dostanie się ono] tym, dla których mój Ojciec je przygotował." Mt 20:23 (por. Mt 26:53)
 • Jezus przychodzi w imię Jehowy
  por Mt 23:39 z pS 118:26 BT, wyd II
 • Ojciec wie więcej niż Jezus
  Mt 24:36
 • Jezus modli sie do Ojca
  Mt 26:39: I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty.
  tak też uczył - by modlić sie do Ojca: Mt 6:8-9:
  Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje!
  (por Mt 26:42)

Ze wszystkich Ewangelii wynika, że Jezus był tym, który został posłany przez Boga Izraelitów - Jehowę Boga, wskazywał na proroctwa o nim mówiące. Jezus uczył jak sie modlić do tego Boga, jak postępować by mu sie podobać. Wskazywał nadrzędną rolę Boga w swoich działaniach (jako zależny, posłany, ten , który otrzymał od Boga).

 data dodania: 2011.09.19 00:21
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.

Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login