biblia - pismo święte - wiara
Trójca

Jezus i relacje z Bogiem

czytano 5625 razy

Jak łatwo zauważyć większość omawianej koncepcji skupia się na udowodnieniu, że Jezus jest Bogiem. Jednak zwolennicy Trójcy zdają się pomijać kwestię tego jakim bogiem jest Jezus. Otóż termin "bóg" - nie zawsze jest w Biblii odnoszony do TEGO Boga - "jedynego prawdziwego Boga" (J 17:3), Boga Stwórcy, Boga nad... wszystkim i wszystkimi.

Nie jest to bynajmniej dziwne jeśli zdamy sobie sprawę, iż słowo "bóg" oznacza po prostu "potężny silny". Dlatego nic niezwykłego w tym, że w Biblii znajdziemy wersety mówiące, że Bogiem są/jest: człowiek, aniołowie ( http://www.biblia.start24.eu./31-Co-oznacza-Bog.html ). Kontekst często wskazuje w jakim aspekcie są oni bogami - siły, mocy - w odniesieniu do innych ludzi czy istot.

1. Jezus Bogiem Mocnym /bogiem mocnym/
Jezusa nazwano Bogiem Mocnym (Iz 9:5) - to nie wyklucza "wszechmoc" (w odniesieniu do tłumaczeń w jęz. pl), ale nigdzie nie nazwano go Wszechmocnym (w odróżnieniu od PRAWDZIWEGO Boga)


2. Jezus arcykapłanem stającym przed Bogiem
Nazwano go "arcykapłanem", który przedstawia ofiarę ze swojego ciała w niebie przed Bogiem (nierozsądne jest zatem założenie, że Bóg przed samym sobą przedstawią tę ofiarę i że część Boga jest tym arcykapłanem) (Hebr 7:26 - 8:6)


3. Jezus pośrednikiem między Bogiem a ludźmi
Nazwano go pośrednikiem (Hebr 8:6, 2 Tm 2:5) - Bóg nie musi pośredniczyć miedzy samym sobą.

2Tm 2:5 "Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus" - > Więc wskazuje to na dwie odrębne osoby (byty): Hebr 3:20 Otóż nie ma pośrednika, gdzie chodzi tylko o jedną osobę, a Bóg jest tylko jeden. 


4. Jezus pierworodnym stworzenia, obrazem Boga (
Kol 1:15 )

Nazwano go pierworodnym stworzenia (czyli pierwszym stworzeniem).
Bóg nie może być obrazem samego siebie.
więcej:Kolosan 1:15, obrazem Boga ... 


5. Jezus na ziemi
Jezus na ziemi również nie był bogiem (w relacji - Jezus a aniołowie):

Hebr 2:9. BT: "Widzimy natomiast Jezusa, który mało od aniołów był pomniejszony, chwałą i czcią ukoronowanego za cierpienia śmierci, iż z łaski Bożej za wszystkich zaznał śmierci."

Aby dać „życie za życie", Jezus musiał być tym, kim pierwotnie był Adam - doskonałym człowiekiem, a nie Bogiem - człowiekiem (Powtórzonego Prawa 19:21, BT; 1 Koryntian 15:22).

6. Jezus zaprzecza, że czyni sie równym Bogu
Gdy próbowano mu wmówić , że czyni siebie bogiem - sam wyraźnie powiedział, że jest SYNEM Bożym.

 • Jana 10: 34-36:
  Jezus im odpowiedział: „Czy w waszym Prawie nie napisano: ‚Ja rzekłem: „Jesteście bogami"'? 35 Jeżeli nazwał ‚bogami' tych, przeciw którym przyszło słowo Boga - a przecież Pisma nie można unieważnić - 36 wy mówicie do mnie, którego Ojciec uświęcił i posłał na świat: ‚Bluźnisz', ponieważ powiedziałem: Jestem Synem Bożym?

Niezależnie od znaczenia słowa "syn" (przybrany, rodzony, zięć, etc) - ten termin jednoznacznie sugeruje, że chodzi o odrębną osobę. Zgodnie z logiką syn danej osoby nigdy nie był nią samą.

 

7. Jezus otrzymał władzę od Boga

Bóg mu wszystko podporządkował (po co miałby to robić, jeśli Jezus byłby TYM Bogiem?)

 • 1 Kor 25-28 , NW: "25 Bo on musi królować, aż Bóg położy wszystkich nieprzyjaciół pod jego stopy. 26Jako ostatni nieprzyjaciel ma zostać unicestwiona śmierć. 27Albowiem Bóg „podporządkował wszystko pod jego stopy". Ale gdy mówi, iż ‛wszystko zostało podporządkowane', jest oczywiste, że zwyjątkiem tego, który mu wszystko podporządkował. 28Agdy już wszystko będzie mu podporządkowane, wtedy również sam Syn podporządkuje się temu, który mu wszystko podporządkował, tak by Bóg był wszystkim dla każdego.

 

8. Bóg wyraża o nim uznanie
Dziwne byłoby, gdyby czynił to w stosunku do samego siebie, bo trudno by Sam Bóg nie cieszył się Swoim uznaniem.

 • „Ten jest moim Synem umiłowanym, który ma moje uznanie" (Mateusza 3:13-17).

 

9. Bóg  sprawuje władzę nad Chrystusem
Boga prawdziwego nazwano głową Jezusa - werset wyraźnie odnosi się do relacji dotyczących władzy. Gdy to pisano Jezus był w niebie:

 • 1 Kor 11:3, NW: Ale chcę, byście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, a głową kobiety jest mężczyzna, a głową Chrystusa jest Bóg.
 • 1 Kor 25-28 , NW: 25 Bo on musi królować, aż Bóg położy wszystkich nieprzyjaciół pod jego stopy. 26Jako ostatni nieprzyjaciel ma zostać unicestwiona śmierć. 27Albowiem Bóg „podporządkował wszystko pod jego stopy". Ale gdy mówi, iż ‛wszystko zostało podporządkowane', jest oczywiste, że zwyjątkiem tego, który mu wszystko podporządkował. 28Agdy już wszystko będzie mu podporządkowane, wtedy również sam Syn podporządkuje się temu, który mu wszystko podporządkował, tak by Bóg był wszystkim dla każdego.

Jezus jest podporządkowany Bogu

 • 1 Kor 15: 27 Albowiem Bóg „podporządkował wszystko pod jego stopy". Ale gdy mówi, iż ‛wszystko zostało podporządkowane', jest oczywiste, że z wyjątkiem tego, który mu wszystko podporządkował. 28 A gdy już wszystko będzie mu podporządkowane, wtedy również sam Syn podporządkuje się temu, który mu wszystko podporządkował, tak by Bóg był wszystkim dla każdego
 • Jana 14:28 (BT): „Gdybyście Mnie miłowali [powiedział Jezus], rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie".

 

10. Jezus ma swojego Boga
Jezus miał swojego Boga (kontekst wskazuje na nadrzędną postać Boga względem Jezusa)

 • Wstępuję (...) do Boga mego i Boga waszego" (Jana 20:17, 30, 31, BT).

Bóg Jezusa był też Bogiem do których on mówił (do ludzi).

Bóg i Ojciec Jezusa:

 • 1 P 1:3, BT: Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa

 

10. Jezus jest ODBICIEM chwały Boga (Hebr 1:3)

2 Kor 4:4 - Jezus Chrystus obrazem Boga

Rdz 1:26 - człowiek na obraz Boga

Rz 8:29 - chrześcijanie na wzór obrazu Syna

2 Kor 3:18, BT: My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską jakby w zwierciadle; za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu.

 

12. Jezus nie wie tego co Bóg

 • Mt: 24:36 „O dniu owym i godzinie nie wie nikt - ani aniołowie niebios, ani Syn, tylko sam Ojciec."

 

13. Jezus jest zależny od decyzji Boga

 • Mt.20:23 On im powiedział: „Kielich mój istotnie będziecie pić, ale to zasiadanie po mej prawicy i po mej lewicy nie moją jest rzeczą, abym mógł je dać, lecz należy ono do tych, dla których zostało przygotowane przez mojego Ojca".

 data dodania: 2011.09.19 00:19    data edycji: 2011.12.26 13:22
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.

Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login