biblia - pismo święte - wiara
Trójca

Trójca / na pdst. wikipedii

czytano 4863 razy


-----------------------
Zobacz też koniecznie , nowe opracowanie: Trójca (bardziej szczegółowo omówiłem wybrane wersety)
----------------------------------------------------


Na podstawie:

" Trójca Święta, Święta Trójca – dogmatyczne określenie w chrześcijaństwie, stwierdzające, że Bóg jest Bogiem Troistym, istnieje jako trzy Osoby - po grecku hypostazy[1] "
za: http://pl.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B3jca_%C5%9Awi%C4%99ta   (dalsze cytaty w kolorze )

Dogmat - twierdzenie w religii lub szkole filozoficznej przyjęte bezwarunkowo - bez dowodu i nie podlegające dyskusji.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dogmat

I. "Współistotność" - definicje biblijna + wersety ? Brak.

II.
"Najstarsze świadectwa objawienia się tej tajemnicy w Nowym Testamencie znajdują się w listach św. Pawła, szczególnie w 2 Kor 13,13"
Zacytuję zatem na czy opiera sie nauka o Trójcy (to kpina, ale cóż): (i chyba chodzi o 2 Kor 13:14)
Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boża, i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Amen. " BG
Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi BT
Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga, i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. BW


dalej: "pozwala nie tylko na stwierdzenie odrębności Osób, lecz również ich równości,"
Wymienienie kogoś i jego cech  określonych - NIE sprowadza się do logicznej konkluzji, ze są równi.
Mądrość Grzegorza, miłość Piotra i jedność chrześcijańska niech będą z wami wszystkimi.


III.
"Innym Pawłowym fragmentem trynitarnym jest 1 Kor 12,4-6"

BT 1 Kor 14:4-6: Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich."

W wersecie tym nie ma informacji ani o naturach ani o zależnościach miedzy osobami (w odniesieniu do trójcy).

 1. Wszystkie te dary łaski wypływają z jednego ducha (ducha świętego), duch - więcej: Co to jest duch?
 2. różne rodzaje  posługiwania - różne funkcje w zborze/kościele (1 Kor 12:19)
 3. jeden Pan : Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który [jest i działa] ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. (Ef 4;4-5)
 4. Ten sam Bóg - Jeden Bóg - Bóg i Ojciec - jednego Pana Chrystusa: " Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa" Ef 1:3
 5. Bóg sprawca wszystkiego ->
  1. Jezusa osoby:
   • pierworodny stworzenia (kol 1;15)
   • początek stworzenia (Obj 3:14)
   • na początku był (J 1:1)
  2. Działań Jezusa:
   • "Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego." J 5:19
   • Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Tak, jak słyszę, sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy; nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał.( J 5:30)


IV.
" W Ewangeliach objawienie to zawarte jest we fragmentach mówiących o relacji Ojca i Syna, zaś bezpośrednim stwierdzeniem odnoszącym się do Trójcy jest formuła chrzcielna z Mt 28,19"
Mt 28:19: Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. BT

 1. Chrzest w imię kogoś/czegoś osób nic nie mówi o powiązaniach / relacjach tego kokoś /czegoś
 2. W imię Grzegorza, Mariusza i narodu polskiego.

 

V.
" Podstawowym źródłem dla nauki o Trójcy Świętej są słowa Jezusa z Ewangelii, gdzie Jezus określa siebie jako Syna Bożego pozostającego w jedności z Ojcem (J 10:30"

Jana 10:30:  Ja i Ojciec jedno jesteśmy.

 1. Skrupulatnie zwolennicy Trójcy pomijają fakt , że Jezus mówi o JEDNOŚCI ! Dowodzą tego przedstawione poniżej wersety.
  • Używając tych samych słów Jezus mówi też , JEDNO mają być on i uczniowie:
   • J 17:11: "zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno."
   • J 17:21:  aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał."
   • J 17:22: "I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy."
   • 1 Kor 3:8 "Ten, który sieje, i ten, który podlewa, stanowią jedno; każdy według własnego trudu otrzyma należną mu zapłatę." (Paweł i Apollos)
   • por 1 Kor 1:10: "A przeto upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni, i by nie było wśród was rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli."

    

VI.
"W Biblii hebrajskiej można jednak dostrzec już także jakby przebłyski objawienia Nowotestamentalnego Trójcy, np. w pierwszym opisie stworzenia, gdy Bóg mówi w liczbie mnogiej: "Uczyńmy" (Rdz 1,26)

Nie jest to dowód na Trójcę - tylko na to: że Bóg do kogoś mówił.
Ponadto Księga Rdz opisuje stworzenie ZIEMI, a aniołowie zostali stworzeni przed stworzeniem ziemi (Hi 38:4-7).

 1. Jezus jako pierwszy stworzony (J 1:1 - Kol 1:15)
 2. Jezus był wykonawcą woli Boga : Bóg mu powierzył rolę wykonawcy: Kol 1:16 BG: "Albowiem przezeń stworzone są wszystkie rzeczy, które są na niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne, bądź trony"

 

VII.
"wizycie trzech postaci u Abrahama (Rdz 18,1-16)"

To dziwaczny dowód na trójcę:

 1. wizyta trzech moich posłańców miałaby świadczyć , że jestem trójjedny?
 2. posłańcami byli ANIOŁOWIE ->
  1.  por z Widzenie Boga to nie fizyczne zobaczenie go
  2. "Wtedy to ludzie ci odeszli w stronę Sodomy, a Abraham stał dalej przed Jahwe" Rdz 18:22 (poszli oni Abraham dalej w jakiś sposób miał wizje Boga Jahwe)

 

VIII.
Uznanie Jezusa jako Boga (J 1:1, 1:18; J 20-28-29; Hbr 1:8-9; Flp 2:5-6; Tyt 2:13-14; Kol 2:8-10; 1J 5:17-18, 20-21)

Jezus jest bogiem ( Co oznacza termin: Bóg)  ale nie jest Bogiem Wszechmocnym Jahwe.

 1. J 1:1 - Jezus pierwsze stworzenie był U Boga (bycie u kogoś jest przeciwne byciu NIM)
 2. J 1:18:
  1. jednorodzony - wyraźny dowód że jest Jezus stworzeniem a nie stwórcą (inne tłumaczenie monogenés : jedyny w swoim rodzaju )
   por z kontekstem J 1:14 wyraźnie wskazuje że Jan używa tego słowa na określenie pochodzenia Jezusa [Syna -> pochodzącego od Ojca (Boga)]
  2. Jezus jest Bogiem, tak jak i ludzie sa bogami, aniołowie, nawet jest Bogiem Mocnym (Iz 9:5), ale żaden werset nie prowadzi do wniosku, że jest Bogiem Wszechmocnym, Jahwe (Iz 43-45). Zobacz termin Bóg: Co oznacza termin: Bóg
 3. J 20:28-29 : Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój!
  Jezus jest bogiem, bóg to po prostu mocarz, władca (ale nie jest PRAWDZIWYM BOGIEM - Stwórcą, Jahwe (J 17:3) , zob:  Co oznacza termin: Bóg
 4. Hbr 1:8-9: Tron Jezusa, Tron Boga - Hebr 1:8
 5. Flp 2:5-6 "T o dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem,
  Postać Boża - to duch (Bóg jest duchem , por:  Co to jest duch?). 1Kor 15:44: Jeżeli jest ciało fizyczne, to jest też duchowe
  Mając jak aniołowie ciało duchowe - Jezus nie zamierzał stawiać sie na równi z Bogiem:
  • nie upierał sie zachłannie przy tym (BW)
  • nie (jako) porywanie uznał być równo Bogu (GP)
  • nie skorzystał ze sposobności (BP)
 6. Tyt 2:13-14: "oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków."
  1. Jezus jest Bogiem - jw  (Co oznacza termin: Bóg)
  2. Jest zbawicielem - wyznaczonym do tej roli przez Jahwe (J 17:2 - J 5:22-27)  (Heb 7:25) - > -Ef 1:19-2
  3. warto tez wiedzieć, że tej samej reguły tłumaczenia nie stosowano  w 2 Tes 1:12 (Boga i Zbawiciela (moze wiec być mowa o Bogu Jahwe i jego synu Zbawicielu Jezusie))
 7. Kol 2:8-10: "Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą czczym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. W Nim bowiem mieszka cała Pełnia: Bóstwo, na sposób ciała, bo zostaliście napełnieni w Nim, który jest Głową wszelkiej Zwierzchności i Władzy."
  1. czym jest bóstwo na sposób ciała? ->
  2. theòtetos - znaczy „boskość, bóstwo, boska natura" - Jezus jest bogiem (Co oznacza termin: Bóg) i ma boska naturę (ciało duchowe), odzwierciedla też przymioty Boga ( 11 Mojż 1:27 -> J 14:9 )
 8. 1J 5:17-18: "Każde bezprawie jest grzechem, są jednak grzechy, które nie sprowadzają śmierci. Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy, lecz Narodzony z Boga strzeże go, a Zły go nie dotyka."
  1. To kolejny werset mówiący o tym, ze Jezus jest narodzony (wywodzący się) z Boga.
  2. narodzonymi z Boga są nazwani ludzie co nie grzeszą ! (świadomie 1 Jana 2:1, 1 Kor. 5:1-13; 2 Kor. 2:5-11, - por Hebr 10:26: Jeśli bowiem dobrowolnie grzeszymy po otrzymaniu pełnego poznania prawdy, to już nie ma dla nas ofiary przebłagalnej za grzechy)
   Narodzony z Boga nie jest więc tym Bogiem- Bogiem Jahwe.
 9. 1J 5:20-21: "Wiemy także, że Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością rozumu, abyśmy poznawali Prawdziwego. Jesteśmy w prawdziwym Bogu, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On zaś jest prawdziwym Bogiem i Życiem wiecznym. Dzieci, strzeżcie się fałszywych bogów."
  Choć Jezus jest Bogiem - jw  (Co oznacza termin: Bóg) - to wydaje się, że ten akurat werset odnosi sie do Boga Jhwh:
  1. "Wiemy zaś, że Syn Boga nadchodzi i dał nam myślenie, aby poznawaliśmy Prawdziwego. I jesteśmy w Prawdziwym, w synu jego, Jezusie Pomazańcu; ten jest prawdziwy Bóg i życie wieczne." GP
   Głowna omawianą postacią w zdaniu jest Prawdziwy , którego Syn dał poznać. I jesteśmy w Jezusie i Prawdziwym- on jest prawdziwym bogiem i życiem"
  2. nawet jeśli nie jest jak rozumiem w pkt 9.1 to nadal to nie dowodzi, że Jezus jest Jahwe.
  3. Problem z tłumaczeniem* (sporny) zaimka hoútos (por. 2 Jana 7; Jana 1:40, 41; 1 Jana 2:22; Dz Ap 4;10-11; 7:18-19)

 

Watro zaznaczyć, ze większość tych wersetów mówi o 2 osobach.

Jak widać NIE MA ani wersetów dowodzących takiego poglądu (trójca), ani nie ma takiego terminu w Biblii.

 

Przypisy:
* A Grammatical Analysis of the Greek New Testament, Papieski Instytut Biblijny, napisano, że hoútos „pojawia się w punkcie kulminacyjnym 18-20, więc zapewne dotyczy jedynego prawdziwego Boga, przeciwstawionego pogańskim bóstwom (w. 21)

-----------------------
Zobacz też koniecznie, nowe opracowanie: Trójca (bardziej szczegółowo omówiłem wybrane wersety)
----------------------------------------------------

 

 

 

 data dodania: 2010.08.20 01:38    data edycji: 2011.11.27 04:26
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji Biblia.start24.eu.

Jeśli komentarz będzie sensowny na pewno go umieszczę i na niego odpowiem.
Sensowny = rzeczowy, odnoszący się do tematu, poparty argumentami i przede wszystkim WERSETAMI Biblijnymi.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biblia.start24.eu | mapa witryny
| login